TEST DE FINAL DE LABORATOR
Difuzie şi viteze moleculare

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. La capetele tubului apar următoarele reacţii de echilibru:
 1. NH3 + HCl NH4Cl;
 2. H+ + HO- H2O;
 3. NH3 + H2O NH4+ + HO-;
 4. NH4+ + Cl- NH4Cl.
  2. Cronometrul este utilizat în experiment pentru:
 1. indicarea momentului când trebuie să se acorde atenţie experimentului;
 2. extragerea informaţiilor necesare pentru calcularea raportului vitezelor;
 3. să ne ţină ocupaţi;
 4. măsurarea timpului de difuzie.
  3. Aşa cum s-a concluzionat din experiment, moleculele unui gaz la echilibru:
 1. se îndreaptă toate într-o direcţie arbitrară;
 2. au toate aceeaşi viteză;
 3. sunt considerate a fi la aceeaşi temperatură, dar pot avea viteze diferite;
 4. se deplasează toate în aceeaşi direcţie.
  4. Se pot spune următoarele:
 1. proces de difuzie apare în toate stările gazoasă, lichidă şi solidă;
 2. energia cinetică a unei molecule este afectată numai de temperatură;
 3. energia cinetică a unei molecule este afectată de temperatură şi presiune;
 4. proces de difuzie apare numai în stare gazoasă şi lichidă.
  5. Ceaţa observată în timpul experimentului se datorează:
 1. iluminării necorespunzătoare în laborator şi respiraţiei noastre;
 2. iluminării necorespunzătoare în laborator sau respiraţiei noastre;
 3. formării clorurii de amoniu;
 4. experimentului nostru proiectat pentru a captura produsul de reacţie.

FINAL TEST AT LABORATORY
Diffusion and molecular speeds

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. At the ends of the tube occurs the following equilibrium reactions:
 1. NH3 + HCl NH4Cl;
 2. H+ + HO- H2O;
 3. NH3 + H2O NH4+ + HO-;
 4. NH4+ + Cl- NH4Cl.
  2. The chronometer is used in experiment for:
 1. indication of the moment when we should pay attention to the experiment;
 2. extracting the information necessary to calculate the speeds ratio;
 3. to keep us busy;
 4. measuring of the diffusion time.
  3. As you concluded from the experiment, the molecules of a gas at equilibrium:
 1. all are moving in an arbitrary direction;
 2. have all same speed;
 3. are considered to be at the same temperature, but may have different speeds;
 4. all are moving in the same direction.
  4. We may say the followings:
 1. diffusion process appears in all gaseous, liquid and solid states;
 2. the kinetic energy of a molecule is affected by temperature only;
 3. the kinetic energy of a molecule is affected by temperature and pressure;
 4. diffusion process appears only in gaseous and liquid states.
  5. The fog observed during the experiment is due to:
 1. unproper illumination in the laboratory and our breathing;
 2. unproper illumination in the laboratory or our breathing;
 3. formation of the ammonium chloride;
 4. our experiment designed to trap the product of the reaction.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Difuzie şi viteze moleculare

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. La capetele tubului apar următoarele reacţii de echilibru:
 1. NH3 + HCl NH4Cl;
 2. NH4+ + Cl- NH4Cl;
 3. H+ + HO- H2O;
 4. H2O H+ + HO-.
  2. Ceaţa observată în timpul experimentului se datorează:
 1. experimentului nostru proiectat pentru a captura produsul de reacţie;
 2. prezenţei amoniacului;
 3. iluminării necorespunzătoare în laborator şi respiraţiei noastre;
 4. iluminării necorespunzătoare în laborator sau respiraţiei noastre.
  3. Timpul necesar pentru formarea inelului în experiment este dependent de:
 1. lăţimea tubului şi nu lungimea tubului;
 2. viteza de difuzie a fiecărei specii implicate;
 3. lungimea tubului şi nu lăţimea tubului;
 4. concentraţiile soluţiilor utilizate.
  4. Aşa cum s-a concluzionat din experiment, moleculele unui gaz la echilibru:
 1. se deplasează toate în aceeaşi direcţie;
 2. au toate aceeaşi viteză;
 3. au toate aceeaşi energie;
 4. sunt considerate a fi la aceeaşi temperatură, dar pot avea diferite energii.
  5. Cronometrul este utilizat în experiment pentru:
 1. extragerea informaţiilor necesare pentru a calcula coeficienţii de difuzie;
 2. măsurarea timpului de difuzie;
 3. indicarea momentului când trebuie să se acorde atenţie experimentului;
 4. extragerea informaţiilor necesare pentru calcularea raportului vitezelor.

FINAL TEST AT LABORATORY
Diffusion and molecular speeds

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. At the ends of the tube occurs the following equilibrium reactions:
 1. NH3 + HCl NH4Cl;
 2. NH4+ + Cl- NH4Cl;
 3. H+ + HO- H2O;
 4. H2O H+ + HO-.
  2. The fog observed during the experiment is due to:
 1. our experiment designed to trap the product of the reaction;
 2. presence of the ammonia;
 3. unproper illumination in the laboratory and our breathing;
 4. unproper illumination in the laboratory or our breathing.
  3. The time to the formation of the ring in the experiment is dependent on:
 1. the width of the tube and not of the length of the tube;
 2. the speed of diffusion of each involved species;
 3. the length of the tube and not of the width of the tube;
 4. the concentrations of the solutions used.
  4. As you concluded from the experiment, the molecules of a gas at equilibrium:
 1. all are moving in the same direction;
 2. have all same speed;
 3. have all same energy;
 4. are considered to be at the same temperature, but may have different energies.
  5. The chronometer is used in experiment for:
 1. extracting the information necessary to calculate the diffusion coefficients;
 2. measuring of the diffusion time;
 3. indication of the moment when we should pay attention to the experiment;
 4. extracting the information necessary to calculate the speeds ratio.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Difuzie şi viteze moleculare

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Poziţia inelului în experiment:
 1. este dependentă de vitezele reale şi nu vitezele virtuale ale fiecărei specii implicate;
 2. este dependentă de viteza de difuzie a fiecărei specii implicate;
 3. este dependentă de lungimea tubului şi lăţimea tubului;
 4. este influenţată de concentraţiile soluţiilor utilizate.
  2. Ceaţa observată în timpul experimentului se datorează:
 1. experimentului nostru proiectat pentru a captura produsul de reacţie;
 2. formării clorurii de amoniu;
 3. prezenţei clorului;
 4. iluminării necorespunzătoare în laborator sau respiraţiei noastre.
  3. Se pot spune următoarele:
 1. moleculele au energie în toate stările gazoasă, lichidă şi solidă;
 2. proces de difuzie apare numai în stare gazoasă şi lichidă;
 3. moleculele au energie numai în stare gazoasă;
 4. moleculele au viteze numai în stare gazoasă.
  4. Cronometrul este utilizat în experiment pentru:
 1. indicarea momentului când trebuie să se acorde atenţie experimentului;
 2. extragerea informaţiilor necesare pentru calcularea raportului vitezelor;
 3. extragerea informaţiilor necesare pentru a calcula coeficienţii de difuzie;
 4. măsurarea timpului de difuzie.
  5. Aşa cum s-a concluzionat din experiment, moleculele unui gaz la echilibru:
 1. sunt considerate a fi la aceeaşi temperatură, dar pot avea diferite energii;
 2. sunt considerate a fi la aceeaşi temperatură, dar pot avea viteze diferite;
 3. se deplasează toate în aceeaşi direcţie;
 4. au toate aceeaşi energie.

FINAL TEST AT LABORATORY
Diffusion and molecular speeds

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. The position of the ring in the experiment:
 1. is dependent on the real speeds and not the virtual speeds of each involved species;
 2. is dependent on the speed of diffusion of each involved species;
 3. is dependent on the length of the tube and the width of the tube;
 4. is influenced by the concentrations of the solutions used.
  2. The fog observed during the experiment is due to:
 1. our experiment designed to trap the product of the reaction;
 2. formation of the ammonium chloride;
 3. presence of the chlorine;
 4. unproper illumination in the laboratory or our breathing.
  3. We may say the followings:
 1. the molecules have energy in all gaseous, liquid and solid states;
 2. diffusion process appears only in gaseous and liquid states;
 3. the molecules have energy only in gaseous state;
 4. the molecules have speeds only in gaseous state.
  4. The chronometer is used in experiment for:
 1. indication of the moment when we should pay attention to the experiment;
 2. extracting the information necessary to calculate the speeds ratio;
 3. extracting the information necessary to calculate the diffusion coefficients;
 4. measuring of the diffusion time.
  5. As you concluded from the experiment, the molecules of a gas at equilibrium:
 1. are considered to be at the same temperature, but may have different energies;
 2. are considered to be at the same temperature, but may have different speeds;
 3. all are moving in the same direction;
 4. have all same energy.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Difuzie şi viteze moleculare

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Ceaţa observată în timpul experimentului se datorează:
 1. prezenţei amoniacului;
 2. formării clorurii de amoniu;
 3. iluminării necorespunzătoare în laborator şi respiraţiei noastre;
 4. experimentului nostru proiectat pentru a captura produsul de reacţie.
  2. Timpul necesar pentru formarea inelului în experiment este dependent de:
 1. lungimea tubului şi nu lăţimea tubului;
 2. energia medie sau viteza medie a fiecărei specii implicate;
 3. concentraţiile soluţiilor utilizate;
 4. lăţimea tubului şi nu lungimea tubului.
  3. Cronometrul este utilizat în experiment pentru:
 1. indicarea momentului când trebuie să se acorde atenţie experimentului;
 2. să ne ţină ocupaţi;
 3. extragerea informaţiilor necesare pentru a calcula coeficienţii de difuzie;
 4. măsurarea timpului de difuzie.
  4. Aşa cum s-a concluzionat din experiment, moleculele unui gaz la echilibru:
 1. sunt considerate a fi la aceeaşi temperatură, dar pot avea viteze diferite;
 2. au toate aceeaşi viteză;
 3. se îndreaptă toate într-o direcţie arbitrară;
 4. sunt considerate a fi la aceeaşi temperatură, dar pot avea diferite energii.
  5. Poziţia inelului în experiment:
 1. este dependentă de propagarea speciilor ca ionii şi nu ca şi molecule neutre;
 2. este dependentă de lungimea tubului şi lăţimea tubului;
 3. este dependentă de viteza de difuzie a fiecărei specii implicate;
 4. este dependentă de vitezele reale şi nu vitezele virtuale ale fiecărei specii implicate.

FINAL TEST AT LABORATORY
Diffusion and molecular speeds

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. The fog observed during the experiment is due to:
 1. presence of the ammonia;
 2. formation of the ammonium chloride;
 3. unproper illumination in the laboratory and our breathing;
 4. our experiment designed to trap the product of the reaction.
  2. The time to the formation of the ring in the experiment is dependent on:
 1. the length of the tube and not of the width of the tube;
 2. the average energy or average speed of each involved species;
 3. the concentrations of the solutions used;
 4. the width of the tube and not of the length of the tube.
  3. The chronometer is used in experiment for:
 1. indication of the moment when we should pay attention to the experiment;
 2. to keep us busy;
 3. extracting the information necessary to calculate the diffusion coefficients;
 4. measuring of the diffusion time.
  4. As you concluded from the experiment, the molecules of a gas at equilibrium:
 1. are considered to be at the same temperature, but may have different speeds;
 2. have all same speed;
 3. all are moving in an arbitrary direction;
 4. are considered to be at the same temperature, but may have different energies.
  5. The position of the ring in the experiment:
 1. is dependent on the propagation of the species as ions and not as neutral molecules;
 2. is dependent on the length of the tube and the width of the tube;
 3. is dependent on the speed of diffusion of each involved species;
 4. is dependent on the real speeds and not the virtual speeds of each involved species.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Difuzie şi viteze moleculare

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Ceaţa observată în timpul experimentului se datorează:
 1. iluminării necorespunzătoare în laborator şi respiraţiei noastre;
 2. prezenţei clorului;
 3. formării clorurii de amoniu;
 4. iluminării necorespunzătoare în laborator sau respiraţiei noastre.
  2. Timpul necesar pentru formarea inelului în experiment este dependent de:
 1. viteza de difuzie a fiecărei specii implicate;
 2. lungimea tubului şi lăţimea tubului;
 3. lăţimea tubului şi nu lungimea tubului;
 4. energia medie sau viteza medie a fiecărei specii implicate.
  3. Poziţia inelului în experiment:
 1. este dependentă de lungimea tubului şi lăţimea tubului;
 2. este dependentă de viteza de difuzie a fiecărei specii implicate;
 3. este influenţată de concentraţiile soluţiilor utilizate;
 4. nu este influenţată de concentraţiile soluţiilor utilizate.
  4. Se pot spune următoarele:
 1. moleculele au viteze numai în stare gazoasă şi lichidă;
 2. moleculele au viteze numai în stare gazoasă;
 3. energia cinetică a unei molecule este afectată de temperatură şi presiune;
 4. energia cinetică a unei molecule este afectată numai de temperatură.
  5. Cronometrul este utilizat în experiment pentru:
 1. să ne ţină ocupaţi;
 2. măsurarea timpului de difuzie;
 3. extragerea informaţiilor necesare pentru a calcula coeficienţii de difuzie;
 4. sincronizarea timpilor de difuzie.

FINAL TEST AT LABORATORY
Diffusion and molecular speeds

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. The fog observed during the experiment is due to:
 1. unproper illumination in the laboratory and our breathing;
 2. presence of the chlorine;
 3. formation of the ammonium chloride;
 4. unproper illumination in the laboratory or our breathing.
  2. The time to the formation of the ring in the experiment is dependent on:
 1. the speed of diffusion of each involved species;
 2. the length of the tube and the width of the tube;
 3. the width of the tube and not of the length of the tube;
 4. the average energy or average speed of each involved species.
  3. The position of the ring in the experiment:
 1. is dependent on the length of the tube and the width of the tube;
 2. is dependent on the speed of diffusion of each involved species;
 3. is influenced by the concentrations of the solutions used;
 4. is not influenced by the concentrations of the solutions used.
  4. We may say the followings:
 1. the molecules have speeds only in gaseous and liquid states;
 2. the molecules have speeds only in gaseous state;
 3. the kinetic energy of a molecule is affected by temperature and pressure;
 4. the kinetic energy of a molecule is affected by temperature only.
  5. The chronometer is used in experiment for:
 1. to keep us busy;
 2. measuring of the diffusion time;
 3. extracting the information necessary to calculate the diffusion coefficients;
 4. synchronization of the diffusion times.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Difuzie şi viteze moleculare

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Se pot spune următoarele:
 1. proces de difuzie apare în toate stările gazoasă, lichidă şi solidă;
 2. moleculele au viteze numai în stare gazoasă;
 3. moleculele au energie în toate stările gazoasă, lichidă şi solidă;
 4. moleculele au energie numai în stare gazoasă şi lichidă.
  2. Aşa cum s-a concluzionat din experiment, moleculele unui gaz la echilibru:
 1. sunt considerate a fi la aceeaşi temperatură, dar pot avea viteze diferite;
 2. au toate aceeaşi viteză;
 3. se îndreaptă toate într-o direcţie arbitrară;
 4. au toate aceeaşi energie.
  3. Cronometrul este utilizat în experiment pentru:
 1. sincronizarea timpilor de difuzie;
 2. indicarea momentului când trebuie să se acorde atenţie experimentului;
 3. extragerea informaţiilor necesare pentru calcularea raportului vitezelor;
 4. extragerea informaţiilor necesare pentru a calcula coeficienţii de difuzie.
  4. Timpul necesar pentru formarea inelului în experiment este dependent de:
 1. lungimea tubului şi lăţimea tubului;
 2. concentraţiile soluţiilor utilizate;
 3. vitezele reale şi nu vitezele virtuale ale fiecărei specii implicate;
 4. lungimea tubului şi nu lăţimea tubului.
  5. Poziţia inelului în experiment:
 1. nu este influenţată de concentraţiile soluţiilor utilizate;
 2. este dependentă de lungimea tubului şi nu de lăţimea tubului;
 3. este dependentă de vitezele reale şi nu vitezele virtuale ale fiecărei specii implicate;
 4. este dependentă de lăţimea tubului şi nu de lungimea tubului.

FINAL TEST AT LABORATORY
Diffusion and molecular speeds

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. We may say the followings:
 1. diffusion process appears in all gaseous, liquid and solid states;
 2. the molecules have speeds only in gaseous state;
 3. the molecules have energy in all gaseous, liquid and solid states;
 4. the molecules have energy only in gaseous and liquid states.
  2. As you concluded from the experiment, the molecules of a gas at equilibrium:
 1. are considered to be at the same temperature, but may have different speeds;
 2. have all same speed;
 3. all are moving in an arbitrary direction;
 4. have all same energy.
  3. The chronometer is used in experiment for:
 1. synchronization of the diffusion times;
 2. indication of the moment when we should pay attention to the experiment;
 3. extracting the information necessary to calculate the speeds ratio;
 4. extracting the information necessary to calculate the diffusion coefficients.
  4. The time to the formation of the ring in the experiment is dependent on:
 1. the length of the tube and the width of the tube;
 2. the concentrations of the solutions used;
 3. the real speeds and not the virtual speeds of each involved species;
 4. the length of the tube and not of the width of the tube.
  5. The position of the ring in the experiment:
 1. is not influenced by the concentrations of the solutions used;
 2. is dependent on the length of the tube and not on the width of the tube;
 3. is dependent on the real speeds and not the virtual speeds of each involved species;
 4. is dependent on the width of the tube and not on the length of the tube.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza calitativă a metalelor şi aliajelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Când plumbul este identificat:
 1. se observă o eliberare de caldură;
 2. reacţiile utilizate în mod clar îi indică prezenţa;
 3. apare un complex galben;
 4. apare un complex violet.
  2. Când aluminiul este identificat:
 1. folosirea alizarinei, împreună cu hidroxidul de amoniu oferă un complex colorat roşu;
 2. prezenţa altor ioni poate produce un rezultat fals pozitiv;
 3. este identificat ca cationul Al1+;
 4. este identificat ca cationul Al2+.
  3. Înainte de analiza probei, hârtia necesită ca:
 1. să fie umezită cu un electrolit;
 2. să fie acidulată;
 3. să fie tăiată în bucăţi mici;
 4. să fie testată.
  4. Sarcinile electrice ce apar la trecerea metalelor în soluţie pot fi:
 1. Fe2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+;
 2. Fe2+; Ni3+; Cu1+; Zn3+; Co3+; Cr2+;
 3. Fe3+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+;
 4. Fe2+; Pb2+; Sn4+; Zn2+; Co5+; Cr6+.
  5. Această metodă de analiză de metale şi aliaje este:
 1. utilă pentru aliaje, nu atât de utilă pentru metale;
 2. o metodă gravimetrică de analiză;
 3. o metodă calitativă de analiză;
 4. utilă pentru metale pure, nu atât de utilă pentru aliaje.

FINAL TEST AT LABORATORY
Qualitative analysis of metals and alloys

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. When the lead is identified:
 1. a heat release is observed;
 2. the reactions used clearly indicates its presence;
 3. a yellow complex appears;
 4. a violet complex appears.
  2. When aluminum is identified:
 1. using of alizarin along with ammonium hidroxide provide a red colored complex;
 2. the presence of other ions may produce a false positive outcome;
 3. is identified as Al1+ cation;
 4. is identified as Al2+ cation.
  3. Before analysis of the sample, the paper requires:
 1. to be moistened with an electrolyte;
 2. to be acidified;
 3. to be cut in small pieces;
 4. to be tested.
  4. The electric charges after passing the metals into solution may be:
 1. Fe2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+;
 2. Fe2+; Ni3+; Cu1+; Zn3+; Co3+; Cr2+;
 3. Fe3+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+;
 4. Fe2+; Pb2+; Sn4+; Zn2+; Co5+; Cr6+.
  5. This method of analysis of metals and alloys is:
 1. useful for alloys, not so useful for metals;
 2. a gravimetric method of analysis;
 3. a qualitative method of analysis;
 4. useful for pure metals, not so useful for alloys.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza calitativă a metalelor şi aliajelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Această metodă de analiză de metale şi aliaje este:
 1. o metodă gravimetrică de analiză;
 2. o metodă distructivă de analiză;
 3. utilă pentru metale pure, nu atât de utilă pentru aliaje;
 4. utilă atât pentru metale şi aliaje.
  2. Înainte de analiza probei, hârtia necesită ca:
 1. să fie uscată;
 2. să fie testată;
 3. să fie tăiată în bucăţi mici;
 4. să fie acidulată.
  3. Sarcinile electrice ce apar la trecerea metalelor în soluţie pot fi:
 1. Fe2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+;
 2. Fe2+; Ni3+; Cu1+; Zn3+; Co3+; Cr2+;
 3. Fe2+; Pb2+; Sn4+; Zn2+; Co5+; Cr6+;
 4. dependente de intensitatea curentului aplicat la electrograf şi compoziţia aliajului metalic.
  4. De ce umezim hârtia cu soluţie de azotat de sodiu?
 1. pentru furniza cationi pentru analiză;
 2. să fie tăiată cu uşurinţă cu foarfeca;
 3. pentru a acţiona ca un electrolit;
 4. pentru oprirea după un timp reacţiei chimice care are loc.
  5. Când aluminiul este identificat:
 1. folosirea alizarinei, împreună cu hidroxidul de amoniu oferă un complex colorat roşu;
 2. folosirea alizarinei, împreună cu hidroxidul de amoniu oferă un indiciu mai selectiv cu privire la prezenţa aluminiului;
 3. este identificat ca cationul Al1+;
 4. prezenţa altor ioni poate produce un rezultat adevărat pozitiv.

FINAL TEST AT LABORATORY
Qualitative analysis of metals and alloys

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. This method of analysis of metals and alloys is:
 1. a gravimetric method of analysis;
 2. a destructive method of analysis;
 3. useful for pure metals, not so useful for alloys;
 4. useful for both metals and alloys.
  2. Before analysis of the sample, the paper requires:
 1. to be dry;
 2. to be tested;
 3. to be cut in small pieces;
 4. to be acidified.
  3. The electric charges after passing the metals into solution may be:
 1. Fe2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+;
 2. Fe2+; Ni3+; Cu1+; Zn3+; Co3+; Cr2+;
 3. Fe2+; Pb2+; Sn4+; Zn2+; Co5+; Cr6+;
 4. dependent on the intensity of the current applied to the electrograf and composition of the metal alloy.
  4. Why moisten the paper with solution of sodium nitrate?
 1. to provide cations for analysis;
 2. to be easily cut with scissors;
 3. to work as an electrolyte;
 4. for stopping after a while the chemical reaction that takes place.
  5. When aluminum is identified:
 1. using of alizarin along with ammonium hidroxide provide a red colored complex;
 2. using of alizarin along with ammonium hidroxide provide a more selective indication about the presence of aluminum;
 3. is identified as Al1+ cation;
 4. the presence of other ions may produce a true positive outcome.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza calitativă a metalelor şi aliajelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Când aluminiul este identificat:
 1. prezenţa altor ioni poate produce un rezultat fals pozitiv;
 2. este identificat ca cationul Al1+;
 3. folosirea alizarinei, împreună cu hidroxidul de amoniu oferă un indiciu mai selectiv cu privire la prezenţa aluminiului;
 4. este identificat ca cationul Al2+.
  2. Această metodă de analiză de metale şi aliaje este:
 1. o metodă nedistructivă de analiză;
 2. utilă atât pentru metale şi aliaje;
 3. o metodă distructivă de analiză;
 4. utilă pentru metale pure, nu atât de utilă pentru aliaje.
  3. Când plumbul este identificat:
 1. apare un complex galben;
 2. reacţiile utilizate în mod clar îi indică prezenţa;
 3. interferenţa altor ioni poate afecta rezultatul;
 4. se observă o eliberare de caldură.
  4. De ce umezim hârtia cu soluţie de azotat de sodiu?
 1. pentru a permite trecerea curentului electric prin hârtia umezită;
 2. să ne acomodăm în a utiliza substanţe chimice;
 3. pentru furniza cationi pentru analiză;
 4. pentru a acţiona ca un electrolit.
  5. Sarcinile electrice ce apar la trecerea metalelor în soluţie pot fi:
 1. Fe2+; Pb2+; Sn4+; Zn2+; Co5+; Cr6+;
 2. Fe2+; Co2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Al3+;
 3. Fe2+; Ni4+; Cu1+; Zn2+; Co5+; Cr6+;
 4. dependente de intensitatea curentului aplicat la electrograf şi compoziţia aliajului metalic.

FINAL TEST AT LABORATORY
Qualitative analysis of metals and alloys

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. When aluminum is identified:
 1. the presence of other ions may produce a false positive outcome;
 2. is identified as Al1+ cation;
 3. using of alizarin along with ammonium hidroxide provide a more selective indication about the presence of aluminum;
 4. is identified as Al2+ cation.
  2. This method of analysis of metals and alloys is:
 1. a nondestructive method of analysis;
 2. useful for both metals and alloys;
 3. a destructive method of analysis;
 4. useful for pure metals, not so useful for alloys.
  3. When the lead is identified:
 1. a yellow complex appears;
 2. the reactions used clearly indicates its presence;
 3. interference of other ions may affect the outcome;
 4. a heat release is observed.
  4. Why moisten the paper with solution of sodium nitrate?
 1. to allow passing of the electrical current through moistened paper;
 2. to accomodate ourselves to use chemicals;
 3. to provide cations for analysis;
 4. to work as an electrolyte.
  5. The electric charges after passing the metals into solution may be:
 1. Fe2+; Pb2+; Sn4+; Zn2+; Co5+; Cr6+;
 2. Fe2+; Co2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Al3+;
 3. Fe2+; Ni4+; Cu1+; Zn2+; Co5+; Cr6+;
 4. dependent on the intensity of the current applied to the electrograf and composition of the metal alloy.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza calitativă a metalelor şi aliajelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. De ce umezim hârtia cu soluţie de azotat de sodiu?
 1. pentru a permite trecerea curentului electric prin hârtia umezită;
 2. pentru oprirea după un timp reacţiei chimice care are loc;
 3. pentru a acţiona ca un electrolit;
 4. pentru a avea ceva de a face în laborator.
  2. Când plumbul este identificat:
 1. apare un complex galben;
 2. sunt utilizate substanţe periculoase;
 3. reacţiile utilizate în mod clar îi indică prezenţa;
 4. apare un complex albastru.
  3. Când circuitul electric este închis:
 1. cationii din soluţie sunt trecuţi în probă ca metale;
 2. elementele din metalele sunt trecute în soluţie sub formă de cationi;
 3. curentul electric trece prin probă şi hârtie;
 4. elementele din metalele sunt trecute în soluţie sub formă de ioni.
  4. Când aluminiul este identificat:
 1. prezenţa altor ioni poate produce un rezultat adevărat negativ;
 2. este identificat ca cationul Al3+;
 3. prezenţa altor ioni poate produce un rezultat adevărat pozitiv;
 4. este identificat ca cationul Al2+.
  5. Înainte de analiza probei, hârtia necesită ca:
 1. să fie cântarită;
 2. să fie arsă;
 3. să fie testată;
 4. să fie umezită cu un electrolit.

FINAL TEST AT LABORATORY
Qualitative analysis of metals and alloys

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. Why moisten the paper with solution of sodium nitrate?
 1. to allow passing of the electrical current through moistened paper;
 2. for stopping after a while the chemical reaction that takes place;
 3. to work as an electrolyte;
 4. to have something to do in the laboratory.
  2. When the lead is identified:
 1. a yellow complex appears;
 2. dangerous substances are used;
 3. the reactions used clearly indicates its presence;
 4. a blue complex appears.
  3. When the electrical circuit is closed:
 1. cations from the solution are passed into sample as metals;
 2. elements from the metals are passed into solution as cations;
 3. the electric current passes the sample and the paper;
 4. elements from the metals are passed into solution as ions.
  4. When aluminum is identified:
 1. the presence of other ions may produce a true negative outcome;
 2. is identified as Al3+ cation;
 3. the presence of other ions may produce a true positive outcome;
 4. is identified as Al2+ cation.
  5. Before analysis of the sample, the paper requires:
 1. to be weighted;
 2. to be burned;
 3. to be tested;
 4. to be moistened with an electrolyte.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza calitativă a metalelor şi aliajelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Când plumbul este identificat:
 1. apare un complex roşu-brun;
 2. apare un complex galben;
 3. ar trebui să fie luate măsuri de precauţie pentru deseurile toxice eliminate;
 4. reacţiile utilizate în mod clar îi indică prezenţa.
  2. Înainte de analiza probei, hârtia necesită ca:
 1. să i se măsoare suprafaţa;
 2. să fie arsă;
 3. să fie umezită cu un electrolit;
 4. să fie uscată.
  3. Sarcinile electrice ce apar la trecerea metalelor în soluţie pot fi:
 1. Fe2+; Ni1+; Cu1+; Zn3+; Co2+; Cr6+;
 2. Fe2+; Pb2+; Sn4+; Zn2+; Co5+; Cr6+;
 3. Fe3+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+;
 4. Fe2+; Co2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Al3+.
  4. Această metodă de analiză de metale şi aliaje este:
 1. utilă atât pentru metale şi aliaje;
 2. o metodă distructivă de analiză;
 3. o metodă nedistructivă de analiză;
 4. prea veche pentru a fi utilizată în prezent în laborator.
  5. De ce umezim hârtia cu soluţie de azotat de sodiu?
 1. pentru a permite trecerea curentului electric prin hârtia umezită;
 2. pentru a avea ceva de a face în laborator;
 3. pentru a acţiona ca un electrolit;
 4. să ne acomodăm în a utiliza substanţe chimice.

FINAL TEST AT LABORATORY
Qualitative analysis of metals and alloys

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. When the lead is identified:
 1. a red-brown complex appears;
 2. a yellow complex appears;
 3. precautions should be made for toxic wastes disposal;
 4. the reactions used clearly indicates its presence.
  2. Before analysis of the sample, the paper requires:
 1. to measure its surface;
 2. to be burned;
 3. to be moistened with an electrolyte;
 4. to be dry.
  3. The electric charges after passing the metals into solution may be:
 1. Fe2+; Ni1+; Cu1+; Zn3+; Co2+; Cr6+;
 2. Fe2+; Pb2+; Sn4+; Zn2+; Co5+; Cr6+;
 3. Fe3+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+;
 4. Fe2+; Co2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Al3+.
  4. This method of analysis of metals and alloys is:
 1. useful for both metals and alloys;
 2. a destructive method of analysis;
 3. a nondestructive method of analysis;
 4. too ancient to be used today in the laboratory.
  5. Why moisten the paper with solution of sodium nitrate?
 1. to allow passing of the electrical current through moistened paper;
 2. to have something to do in the laboratory;
 3. to work as an electrolyte;
 4. to accomodate ourselves to use chemicals.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza calitativă a metalelor şi aliajelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Această metodă de analiză de metale şi aliaje este:
 1. o metodă nedistructivă de analiză;
 2. utilă pentru metale pure, nu atât de utilă pentru aliaje;
 3. o metodă distructivă de analiză;
 4. o metodă calitativă de analiză.
  2. Înainte de analiza probei, hârtia necesită ca:
 1. să fie umezită cu un electrolit;
 2. să fie tăiată în bucăţi mici;
 3. să fie acidulată;
 4. să fie cântarită.
  3. Când circuitul electric este închis:
 1. curentul electric evită proba şi hârtia;
 2. elementele din metalele sunt trecute în soluţie sub formă de ioni;
 3. curentul electric trece prin probă şi hârtie;
 4. cationii din soluţie sunt trecuţi în probă ca metale.
  4. Când plumbul este identificat:
 1. apare un complex roşu-brun;
 2. reacţiile utilizate în mod clar îi indică prezenţa;
 3. apare un complex galben;
 4. se observă o eliberare de caldură.
  5. Sarcinile electrice ce apar la trecerea metalelor în soluţie pot fi:
 1. Fe2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+;
 2. Fe2+; Co2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Al3+;
 3. Fe3+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+;
 4. dependente de intensitatea curentului aplicat la electrograf şi compoziţia aliajului metalic.

FINAL TEST AT LABORATORY
Qualitative analysis of metals and alloys

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. This method of analysis of metals and alloys is:
 1. a nondestructive method of analysis;
 2. useful for pure metals, not so useful for alloys;
 3. a destructive method of analysis;
 4. a qualitative method of analysis.
  2. Before analysis of the sample, the paper requires:
 1. to be moistened with an electrolyte;
 2. to be cut in small pieces;
 3. to be acidified;
 4. to be weighted.
  3. When the electrical circuit is closed:
 1. the electric current avoids the sample and the paper;
 2. elements from the metals are passed into solution as ions;
 3. the electric current passes the sample and the paper;
 4. cations from the solution are passed into sample as metals.
  4. When the lead is identified:
 1. a red-brown complex appears;
 2. the reactions used clearly indicates its presence;
 3. a yellow complex appears;
 4. a heat release is observed.
  5. The electric charges after passing the metals into solution may be:
 1. Fe2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+;
 2. Fe2+; Co2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Al3+;
 3. Fe3+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+;
 4. dependent on the intensity of the current applied to the electrograf and composition of the metal alloy.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Obţinerea oxigenului şi legile gazelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Valorile luate din experimentul efectuat în laborator au indicat că:
 1. modelul ideal al unui gaz aproximează cel mai bine comportamentul gazului eliberat;
 2. avem suficiente informaţii pentru a decide ce gaz a fost eliberat din reacţie;
 3. cu cât mai simplu este modelul folosit pentru a aproxima comportamentul, cu atât este mai bun este agrementul;
 4. a fost eliberat aer ca urmare a descompunerii.
  2. O ecuaţie de stare pentru un gaz real este:
 1. o relaţie obţinută după efectuarea experimentului;
 2. utilizabilă în laborator, dar nu este de a fi utilizată în altă parte;
 3. o relaţie care poate implica unele constante dependente de compoziţia gazului;
 4. o relaţie derivată pentru a aproxima relaţia dintre parametrii de stare.
  3. Pe baza experienţei noastre după efectuarea experimentului, putem spune că oxigenul poate fi obţinut din:
 1. KCl + O2 → KClO3;
 2. Ag + O2 → Ag2O;
 3. Ag2O → Ag + O2;
 4. K2Cr2O7 → K2CrO4 + Cr2O3 + O2.
  4. Pentru starea gazoasă:
 1. presiunea este neschimbată când apare o reacţie chimică;
 2. avem nevoie pentru a lua măsuri de precauţie suplimentare în laborator;
 3. presiunea este mult mai mare decât în stare lichidă;
 4. presiunea este exact la fel ca şi în stare lichidă.
  5. În laborator s-a studiat:
 1. magnitudinea abaterilor diferitelor modele de aproximare a stării gazoase;
 2. obţinerea de ozon, folosind reacţia KClO3(+ MnO2, caldură) → KCl + O3;
 3. obţinerea de oxigen, folosind reacţia KClO3(+ MnO2, caldură) → KCl + O2;
 4. descompunerea cloratului de potasiu la clorura de potasiu când oxigenul este eliberat.

FINAL TEST AT LABORATORY
Obtaining of the oxygen and gases laws

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. The values taken from the experiment conducted in the laboratory indicated that:
 1. the ideal model of a gas approximated the best the behavior of the released gas;
 2. we possess enough information to decide what gas was released from the reaction;
 3. as more simple the model is used to approximate the behavior, as best agreement is obtained;
 4. air were released as result of the decomposition.
  2. A state equation for a real gas is:
 1. a relation obtained after conducting of the experiment;
 2. usable in the laboratory, but is not to be used somewhere else;
 3. a relation which may involve some constants dependent of gas composition;
 4. a relation derived to approximate the relation between state parameters.
  3. Based on our experience after conducting the experiment, we may say that the oxygen can be obtained from:
 1. KCl + O2 → KClO3;
 2. Ag + O2 → Ag2O;
 3. Ag2O → Ag + O2;
 4. K2Cr2O7 → K2CrO4 + Cr2O3 + O2.
  4. For gaseous state:
 1. the pressure is unchanged when a chemical reaction occurs;
 2. we need to take supplementary precautions in the laboratory;
 3. the pressure is much higher than in liquid state;
 4. the pressure is exactly the same as in liquid state.
  5. In the laboratory were studied:
 1. the magnitude of the deviations of different models of approximating gaseous state;
 2. the obtaining of the ozone, by using the reaction KClO3 (+MnO2, heat) → KCl + O3;
 3. the obtaining of the oxygen, by using the reaction KClO3 (+MnO2, heat) → KCl + O2;
 4. decomposition of the potasium chlorate to potasium chloride when oxygen is released.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Obţinerea oxigenului şi legile gazelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Valorile luate din experimentul efectuat în laborator au indicat că:
 1. a fost eliberat aer ca urmare a descompunerii;
 2. cu cât mai complex este modelul folosit pentru a aproxima comportamentul, cu atât este mai bun este agrementul;
 3. avem suficiente informaţii pentru a decide ce gaz a fost eliberat din reacţie;
 4. cu cât mai simplu este modelul folosit pentru a aproxima comportamentul, cu atât este mai bun este agrementul.
  2. Pentru starea gazoasă:
 1. presiunea este aproximativ aceeaşi ca şi în stare lichidă;
 2. presiunea este exact la fel ca şi în stare lichidă;
 3. presiunea este mult mai mare decât în stare lichidă;
 4. presiunea este mult mai mică decât în stare lichidă.
  3. Pe baza experienţei noastre după efectuarea experimentului, putem spune că oxigenul poate fi obţinut din:
 1. Ag2O → Ag + O2;
 2. deschiderea unei sticle de apă cu bule;
 3. KClO3 → KCl + O2;
 4. distilarea aerului lichid.
  4. În laborator s-a studiat:
 1. producerea unor gaze ca urmare a unei pierderi de masă a unui solid;
 2. descompunerea cloratului de potasiu la clorura de potasiu când ozonul este eliberat;
 3. obţinerea de oxigen, folosind reacţia KClO3(+ MnO2, caldură) → KCl + O2;
 4. magnitudinea abaterilor diferitelor modele de aproximare a stării gazoase.
  5. O ecuaţie de stare pentru un gaz real este:
 1. o relaţie obţinută după efectuarea experimentului;
 2. o relaţie care este întotdeauna adevarată, independent de valorile parametrilor de stare;
 3. o relaţie între un anumit număr de parametri de stare;
 4. o relaţie care ţine cont de anumite abateri de la modelul ideal.

FINAL TEST AT LABORATORY
Obtaining of the oxygen and gases laws

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. The values taken from the experiment conducted in the laboratory indicated that:
 1. air were released as result of the decomposition;
 2. as more complex the model is used to approximate the behavior, as best agreement is obtained;
 3. we possess enough information to decide what gas was released from the reaction;
 4. as more simple the model is used to approximate the behavior, as best agreement is obtained.
  2. For gaseous state:
 1. the pressure is approximately the same as in liquid state;
 2. the pressure is exactly the same as in liquid state;
 3. the pressure is much higher than in liquid state;
 4. the pressure is much lower than in liquid state.
  3. Based on our experience after conducting the experiment, we may say that the oxygen can be obtained from:
 1. Ag2O → Ag + O2;
 2. opening a bubble water bottle;
 3. KClO3 → KCl + O2;
 4. distillation of the liquid air.
  4. In the laboratory were studied:
 1. the producing of some gas as result of a lost of the mass of a solid;
 2. decomposition of the potasium chlorate to potasium chloride when ozone is released;
 3. the obtaining of the oxygen, by using the reaction KClO3 (+MnO2, heat) → KCl + O2;
 4. the magnitude of the deviations of different models of approximating gaseous state.
  5. A state equation for a real gas is:
 1. a relation obtained after conducting of the experiment;
 2. a relation which is always true, independent of the values of the state parameters;
 3. a relation between an certain number of state parameters;
 4. a relation which takes into account certain deviations from the ideal model.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Obţinerea oxigenului şi legile gazelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Valorile luate din experimentul efectuat în laborator au indicat că:
 1. modelul ideal al unui gaz aproximează cel mai rău comportamentul gazului eliberat;
 2. avem suficiente informaţii pentru a decide ce gaz a fost eliberat din reacţie;
 3. a fost eliberat ozon ca urmare a descompunerii;
 4. cu cât mai complex este modelul folosit pentru a aproxima comportamentul, cu atât este mai bun este agrementul.
  2. În laborator s-a studiat:
 1. descompunerea cloratului de potasiu la clorura de potasiu când ozonul este eliberat;
 2. creşterea temperaturii unei mase solide la încălzire;
 3. obţinerea de oxigen, folosind reacţia KClO3(+ MnO2, caldură) → KCl + O2;
 4. obţinerea de ozon, folosind reacţia KClO3(+ MnO2, caldură) → KCl + O3.
  3. Pe baza experienţei noastre după efectuarea experimentului, putem spune că oxigenul poate fi obţinut din:
 1. K2Cr2O7 → K2CrO4 + Cr2O3 + O2;
 2. K2CrO4 + Cr2O3 + O2 → K2Cr2O7;
 3. deschiderea unei sticle de apă cu bule;
 4. KNO3 → KNO2 + O2.
  4. Pentru starea gazoasă:
 1. presiunea se citeşte de pe barometru;
 2. presiunea este mult mai mare decât în stare lichidă;
 3. presiunea se poate modifica atunci când apare o reacţie chimică;
 4. presiunea este neschimbată când apare o reacţie chimică.
  5. O ecuaţie de stare pentru un gaz real este:
 1. o relaţie care poate implica unele constante dependente de compoziţia gazului;
 2. o relaţie care ţine cont de anumite abateri de la modelul ideal;
 3. o relaţie între un număr nelimitat de parametri de stare;
 4. o relaţie obţinută după efectuarea experimentului.

FINAL TEST AT LABORATORY
Obtaining of the oxygen and gases laws

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. The values taken from the experiment conducted in the laboratory indicated that:
 1. the ideal model of a gas approximated the worst the behavior of the released gas;
 2. we possess enough information to decide what gas was released from the reaction;
 3. ozone were released as result of the decomposition;
 4. as more complex the model is used to approximate the behavior, as best agreement is obtained.
  2. In the laboratory were studied:
 1. decomposition of the potasium chlorate to potasium chloride when ozone is released;
 2. increasing of the temperature of a solid mass when was heated;
 3. the obtaining of the oxygen, by using the reaction KClO3 (+MnO2, heat) → KCl + O2;
 4. the obtaining of the ozone, by using the reaction KClO3 (+MnO2, heat) → KCl + O3.
  3. Based on our experience after conducting the experiment, we may say that the oxygen can be obtained from:
 1. K2Cr2O7 → K2CrO4 + Cr2O3 + O2;
 2. K2CrO4 + Cr2O3 + O2 → K2Cr2O7;
 3. opening a bubble water bottle;
 4. KNO3 → KNO2 + O2.
  4. For gaseous state:
 1. pressure is to be read from the barometer;
 2. the pressure is much higher than in liquid state;
 3. the pressure is subject to change when a chemical reaction occurs;
 4. the pressure is unchanged when a chemical reaction occurs.
  5. A state equation for a real gas is:
 1. a relation which may involve some constants dependent of gas composition;
 2. a relation which takes into account certain deviations from the ideal model;
 3. a relation between an unlimited number of state parameters;
 4. a relation obtained after conducting of the experiment.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Obţinerea oxigenului şi legile gazelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Pe baza experienţei noastre după efectuarea experimentului, putem spune că oxigenul poate fi obţinut din:
 1. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2;
 2. K2Cr2O7 → K2CrO4 + Cr2O3 + O2;
 3. KCl + O2 → KClO3;
 4. H2O2 → H2O + O2.
  2. O ecuaţie de stare pentru un gaz real este:
 1. o relaţie între un număr nelimitat de parametri de stare;
 2. o relaţie obţinută după efectuarea experimentului;
 3. o relaţie care ţine cont de anumite abateri de la modelul ideal;
 4. o relaţie derivată pentru a aproxima relaţia dintre parametrii de stare.
  3. Pentru starea gazoasă:
 1. presiunea se poate modifica atunci când apare o reacţie chimică;
 2. presiunea este mult mai mare decât în stare lichidă;
 3. presiunea este mult mai mică decât în stare lichidă;
 4. presiunea se citeşte de pe barometru.
  4. În laborator s-a studiat:
 1. producerea unor gaze ca urmare a unei pierderi de masă a unui solid;
 2. descompunerea clorurii de potasiu la cloratul de potasiu când oxigenul este eliberat;
 3. descompunerea clorurii de potasiu la cloratul de potasiu când ozonul este eliberat;
 4. descompunerea cloratului de potasiu la clorura de potasiu când ozonul este eliberat.
  5. Valorile luate din experimentul efectuat în laborator au indicat că:
 1. modelul ideal al unui gaz aproximează cel mai rău comportamentul gazului eliberat;
 2. cu cât mai simplu este modelul folosit pentru a aproxima comportamentul, cu atât este mai bun este agrementul;
 3. avem suficiente informaţii pentru a decide ce gaz a fost eliberat din reacţie;
 4. a fost eliberat oxigen ca urmare a descompunerii.

FINAL TEST AT LABORATORY
Obtaining of the oxygen and gases laws

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. Based on our experience after conducting the experiment, we may say that the oxygen can be obtained from:
 1. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2;
 2. K2Cr2O7 → K2CrO4 + Cr2O3 + O2;
 3. KCl + O2 → KClO3;
 4. H2O2 → H2O + O2.
  2. A state equation for a real gas is:
 1. a relation between an unlimited number of state parameters;
 2. a relation obtained after conducting of the experiment;
 3. a relation which takes into account certain deviations from the ideal model;
 4. a relation derived to approximate the relation between state parameters.
  3. For gaseous state:
 1. the pressure is subject to change when a chemical reaction occurs;
 2. the pressure is much higher than in liquid state;
 3. the pressure is much lower than in liquid state;
 4. pressure is to be read from the barometer.
  4. In the laboratory were studied:
 1. the producing of some gas as result of a lost of the mass of a solid;
 2. decomposition of the potasium chloride to potasium chlorate when oxygen is released;
 3. decomposition of the potasium chloride to potasium chlorate when ozone is released;
 4. decomposition of the potasium chlorate to potasium chloride when ozone is released.
  5. The values taken from the experiment conducted in the laboratory indicated that:
 1. the ideal model of a gas approximated the worst the behavior of the released gas;
 2. as more simple the model is used to approximate the behavior, as best agreement is obtained;
 3. we possess enough information to decide what gas was released from the reaction;
 4. oxigen were released as result of the decomposition.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Obţinerea oxigenului şi legile gazelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Pe baza experienţei noastre după efectuarea experimentului, putem spune că oxigenul poate fi obţinut din:
 1. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2;
 2. KNO3 → KNO2 + O2;
 3. Ag2O → Ag + O2;
 4. K2MnO4 + MnO2 + O2 → KMnO4.
  2. Valorile luate din experimentul efectuat în laborator au indicat că:
 1. a fost eliberat oxigen ca urmare a descompunerii;
 2. nu avem suficiente informaţii pentru a decide ce gaz a fost eliberat din reacţie;
 3. a fost eliberat ozon ca urmare a descompunerii;
 4. a fost eliberat aer ca urmare a descompunerii.
  3. Pentru starea gazoasă:
 1. există o ecuaţie utilizabilă mereu, p·V = n·R·T;
 2. presiunea este exact la fel ca şi în stare lichidă;
 3. presiunea se citeşte de pe barometru;
 4. presiunea este mult mai mare decât în stare lichidă.
  4. O ecuaţie de stare pentru un gaz real este:
 1. o relaţie derivată pentru a aproxima relaţia dintre parametrii de stare;
 2. o relaţie care poate implica unele constante dependente de compoziţia gazului;
 3. o relaţie care este întotdeauna adevarată, independent de valorile parametrilor de stare;
 4. utilizabilă în laborator, dar nu este de a fi utilizată în altă parte.
  5. În laborator s-a studiat:
 1. creşterea temperaturii unei mase solide la încălzire;
 2. creşterea presiunii unui gaz la încălzire;
 3. descompunerea cloratului de potasiu la clorura de potasiu când oxigenul este eliberat;
 4. pierderea din masa unui solid ca urmare a producerii unor gaze.

FINAL TEST AT LABORATORY
Obtaining of the oxygen and gases laws

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. Based on our experience after conducting the experiment, we may say that the oxygen can be obtained from:
 1. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2;
 2. KNO3 → KNO2 + O2;
 3. Ag2O → Ag + O2;
 4. K2MnO4 + MnO2 + O2 → KMnO4.
  2. The values taken from the experiment conducted in the laboratory indicated that:
 1. oxigen were released as result of the decomposition;
 2. we do not possess enough information to decide what gas was released from the reaction;
 3. ozone were released as result of the decomposition;
 4. air were released as result of the decomposition.
  3. For gaseous state:
 1. it exists an equation for all, p·V = n·R·T;
 2. the pressure is exactly the same as in liquid state;
 3. pressure is to be read from the barometer;
 4. the pressure is much higher than in liquid state.
  4. A state equation for a real gas is:
 1. a relation derived to approximate the relation between state parameters;
 2. a relation which may involve some constants dependent of gas composition;
 3. a relation which is always true, independent of the values of the state parameters;
 4. usable in the laboratory, but is not to be used somewhere else.
  5. In the laboratory were studied:
 1. increasing of the temperature of a solid mass when was heated;
 2. increasing of the pressure of a gas when was heated;
 3. decomposition of the potasium chlorate to potasium chloride when oxygen is released;
 4. the lost of the mass of a solid as result of producing of some gas.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Obţinerea oxigenului şi legile gazelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. În laborator s-a studiat:
 1. obţinerea de ozon, folosind reacţia KClO3(+ MnO2, caldură) → KCl + O3;
 2. descompunerea cloratului de potasiu la clorura de potasiu când oxigenul este eliberat;
 3. producerea unor gaze ca urmare a unei pierderi de masă a unui solid;
 4. obţinerea de oxigen, folosind reacţia KClO3(+ MnO2, caldură) → KCl + O2.
  2. Valorile luate din experimentul efectuat în laborator au indicat că:
 1. a fost eliberat oxigen ca urmare a descompunerii;
 2. modelul ideal al unui gaz aproximează cel mai rău comportamentul gazului eliberat;
 3. cu cât mai simplu este modelul folosit pentru a aproxima comportamentul, cu atât este mai bun este agrementul;
 4. cu cât mai complex este modelul folosit pentru a aproxima comportamentul, cu atât este mai bun este agrementul.
  3. O ecuaţie de stare pentru un gaz real este:
 1. o relaţie derivată pentru a aproxima relaţia dintre parametrii de stare;
 2. o relaţie care poate implica unele constante dependente de compoziţia gazului;
 3. o relaţie care este întotdeauna adevarată, independent de valorile parametrilor de stare;
 4. utilizabilă în laborator, dar nu este de a fi utilizată în altă parte.
  4. Pe baza experienţei noastre după efectuarea experimentului, putem spune că oxigenul poate fi obţinut din:
 1. K2MnO4 + MnO2 + O2 → KMnO4;
 2. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2;
 3. Ag + O2 → Ag2O;
 4. K2Cr2O7 → K2CrO4 + Cr2O3 + O2.
  5. Pentru starea gazoasă:
 1. presiunea se poate modifica atunci când apare o reacţie chimică;
 2. presiunea este mult mai mare decât în stare lichidă;
 3. presiunea se citeşte de pe barometru;
 4. presiunea este neschimbată când apare o reacţie chimică.

FINAL TEST AT LABORATORY
Obtaining of the oxygen and gases laws

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. In the laboratory were studied:
 1. the obtaining of the ozone, by using the reaction KClO3 (+MnO2, heat) → KCl + O3;
 2. decomposition of the potasium chlorate to potasium chloride when oxygen is released;
 3. the producing of some gas as result of a lost of the mass of a solid;
 4. the obtaining of the oxygen, by using the reaction KClO3 (+MnO2, heat) → KCl + O2.
  2. The values taken from the experiment conducted in the laboratory indicated that:
 1. oxigen were released as result of the decomposition;
 2. the ideal model of a gas approximated the worst the behavior of the released gas;
 3. as more simple the model is used to approximate the behavior, as best agreement is obtained;
 4. as more complex the model is used to approximate the behavior, as best agreement is obtained.
  3. A state equation for a real gas is:
 1. a relation derived to approximate the relation between state parameters;
 2. a relation which may involve some constants dependent of gas composition;
 3. a relation which is always true, independent of the values of the state parameters;
 4. usable in the laboratory, but is not to be used somewhere else.
  4. Based on our experience after conducting the experiment, we may say that the oxygen can be obtained from:
 1. K2MnO4 + MnO2 + O2 → KMnO4;
 2. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2;
 3. Ag + O2 → Ag2O;
 4. K2Cr2O7 → K2CrO4 + Cr2O3 + O2.
  5. For gaseous state:
 1. the pressure is subject to change when a chemical reaction occurs;
 2. the pressure is much higher than in liquid state;
 3. pressure is to be read from the barometer;
 4. the pressure is unchanged when a chemical reaction occurs.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Metode volumetrice şi gravimetrice în studiul coroziunii

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Pentru placa de aluminiu:
 1. a fost degresată în soluţie de hidroxid de sodiu;
 2. masa este măsurată înainte şi după imersia în NaOH;
 3. volumul i se măsoară înainte şi după imersia în NaOH;
 4. a fost corodată în soluţie de hidroxid de sodiu.
  2. Coroziunea metalelor:
 1. poate fi redusă prin pasivare;
 2. este de ajutor în procesul de curătare a suprafeţelor metalelor;
 3. poate furniza materii prime utile pentru analiză;
 4. este un proces benefic care arată stabilitatea metalelor.
  3. Care dintre următoarele reacţii pot fi numite ca fiind de coroziune:
 1. H+ + Fe → H2 + Fe2+;
 2. H+ + Zn → H2 + Zn2+;
 3. ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O;
 4. Ni(CO)4 → Ni + CO.
  4. Pentru placa de zinc:
 1. este de aşteptat sa aibă aproximativ aceeasi masă la sfârşitul semestrului ca la începutul acestuia;
 2. suprafaţa i se măsoară înainte şi după imersia în H2SO4;
 3. masa este măsurată înainte şi după imersia în H2SO4;
 4. a fost implicată în metoda volumetrică de analiză a coroziunii.
  5. În procesele de coroziune studiate:
 1. întotdeauna metalul îşi schimbă starea de oxidare;
 2. metalul nu îşi schimbă starea de oxidare;
 3. un gaz este eliberat numai la coroziunea aluminiului;
 4. atunci când un gaz este eliberat volumul său depinde de cantitatea de metal corodat.

FINAL TEST AT LABORATORY
Volumetric and gravimetric methods in the study of corrosion

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. The aluminum plate:
 1. was degreased in sodium hydroxide solution;
 2. the mass is measured before and after immersing it in NaOH;
 3. its volume is measured before and after immersing it in NaOH;
 4. was corroded in sodium hydroxide solution.
  2. Corrosion of metals:
 1. can be reduced by passivation;
 2. is helping in the process of cleaning the metals surfaces;
 3. may provide useful raw materials for analysis;
 4. is a beneficial process that shows the stability of metals.
  3. Which of the following reactions may be called as of corrosion:
 1. H+ + Fe → H2 + Fe2+;
 2. H+ + Zn → H2 + Zn2+;
 3. ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O;
 4. Ni(CO)4 → Ni + CO.
  4. The zinc plate:
 1. is expected to have approximately the same mass at the end of the semester as at the beginning of it;
 2. its surface is measured before and after immersing it in H2SO4;
 3. the mass is measured before and after immersing it in H2SO4;
 4. was involved in the volumetric method of corrosion analysis.
  5. In studied corrosion processes:
 1. always the metal changes its oxidation state;
 2. the metal did not change its oxidation state;
 3. a gas is released only the corrosion of aluminum;
 4. when a gas is released its volume depends on the amount of metal corroded.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Metode volumetrice şi gravimetrice în studiul coroziunii

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Care dintre următoarele reacţii pot fi numite ca fiind de coroziune:
 1. Al2O3 + NaOH → NaAlO2;
 2. Fe2O3 + CO → Fe + CO2;
 3. ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O;
 4. H+ + Ni → H2 + Ni2+.
  2. Coroziunea metalelor:
 1. are loc pur şi simplu prin expunerea la umiditate în aer;
 2. este un proces benefic care arată stabilitatea metalelor;
 3. poate fi redusă prin pasivare;
 4. este de ajutor în procesul de curătare a suprafeţelor metalelor.
  3. Pentru placa de zinc:
 1. a fost implicată în metoda gravimetrică de analiză a coroziunii;
 2. a fost implicată în metoda volumetrică de analiză a coroziunii;
 3. a fost degresată în soluţie de acid sulfuric;
 4. a fost corodată în soluţie de acid sulfuric.
  4. Pentru placa de aluminiu:
 1. a fost degresată în soluţie de hidroxid de sodiu;
 2. masa este măsurată înainte şi după imersia în NaOH;
 3. suprafaţa i se măsoară înainte şi după imersia în NaOH;
 4. este de aşteptat să aibă aproximativ aceeasi masă la sfârşitul semestrului ca la începutul acestuia.
  5. În procesele de coroziune studiate:
 1. metalul nu îşi schimbă starea de oxidare;
 2. întotdeauna metalul îşi schimbă starea de oxidare;
 3. atunci când un gaz este eliberat volumul său depinde de cantitatea de metal corodat;
 4. un gaz este eliberat numai la coroziunea zincului.

FINAL TEST AT LABORATORY
Volumetric and gravimetric methods in the study of corrosion

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. Which of the following reactions may be called as of corrosion:
 1. Al2O3 + NaOH → NaAlO2;
 2. Fe2O3 + CO → Fe + CO2;
 3. ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O;
 4. H+ + Ni → H2 + Ni2+.
  2. Corrosion of metals:
 1. takes place merely from exposure to moisture in air;
 2. is a beneficial process that shows the stability of metals;
 3. can be reduced by passivation;
 4. is helping in the process of cleaning the metals surfaces.
  3. The zinc plate:
 1. was involved in the gravimetric method of corrosion analysis;
 2. was involved in the volumetric method of corrosion analysis;
 3. was degreased with sulfuric acid solution;
 4. was corroded with sulfuric acid solution.
  4. The aluminum plate:
 1. was degreased in sodium hydroxide solution;
 2. the mass is measured before and after immersing it in NaOH;
 3. its surface is measured before and after immersing it in NaOH;
 4. is expected to have approximately the same mass at the end of the semester as at the beginning of it.
  5. In studied corrosion processes:
 1. the metal did not change its oxidation state;
 2. always the metal changes its oxidation state;
 3. when a gas is released its volume depends on the amount of metal corroded;
 4. a gas is released only the corrosion of zinc.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Metode volumetrice şi gravimetrice în studiul coroziunii

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Pentru placa de aluminiu:
 1. suprafaţa i se măsoară înainte şi după imersia în NaOH;
 2. a fost implicată în metoda volumetrică de analiză a coroziunii;
 3. a fost corodată în soluţie de hidroxid de sodiu;
 4. este de aşteptat să aibă aproximativ aceeasi masă la sfârşitul semestrului ca la începutul acestuia.
  2. În procesele de coroziune studiate:
 1. un gaz este eliberat numai la coroziunea zincului;
 2. atunci când un gaz este eliberat volumul său depinde de cantitatea de metal corodat;
 3. metalul nu îşi schimbă starea de oxidare;
 4. un gaz este eliberat numai la coroziunea aluminiului.
  3. Care dintre următoarele reacţii pot fi numite ca fiind de coroziune:
 1. H+ + Fe → H2 + Fe2+;
 2. H2O + HO- + Al → H2 + Al(OH)4-;
 3. Al2O3 + NaOH → NaAlO2;
 4. Fe2O3 + CO → Fe + CO2.
  4. Coroziunea metalelor:
 1. este un proces benefic care arată stabilitatea metalelor;
 2. are loc pur şi simplu prin expunerea la umiditate în aer;
 3. poate furniza materii prime utile pentru analiză;
 4. este distrugerea metalelor sub acţiunea factorilor externi.
  5. Pentru placa de zinc:
 1. este de aşteptat sa aibă aproximativ aceeasi masă la sfârşitul semestrului ca la începutul acestuia;
 2. a fost implicată în metoda volumetrică de analiză a coroziunii;
 3. suprafaţa i se măsoară înainte şi după imersia în H2SO4;
 4. a fost corodată în soluţie de acid sulfuric.

FINAL TEST AT LABORATORY
Volumetric and gravimetric methods in the study of corrosion

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. The aluminum plate:
 1. its surface is measured before and after immersing it in NaOH;
 2. was involved in the volumetric method of corrosion analysis;
 3. was corroded in sodium hydroxide solution;
 4. is expected to have approximately the same mass at the end of the semester as at the beginning of it.
  2. In studied corrosion processes:
 1. a gas is released only the corrosion of zinc;
 2. when a gas is released its volume depends on the amount of metal corroded;
 3. the metal did not change its oxidation state;
 4. a gas is released only the corrosion of aluminum.
  3. Which of the following reactions may be called as of corrosion:
 1. H+ + Fe → H2 + Fe2+;
 2. H2O + HO- + Al → H2 + Al(OH)4-;
 3. Al2O3 + NaOH → NaAlO2;
 4. Fe2O3 + CO → Fe + CO2.
  4. Corrosion of metals:
 1. is a beneficial process that shows the stability of metals;
 2. takes place merely from exposure to moisture in air;
 3. may provide useful raw materials for analysis;
 4. is the destruction of metals under the action of external factors.
  5. The zinc plate:
 1. is expected to have approximately the same mass at the end of the semester as at the beginning of it;
 2. was involved in the volumetric method of corrosion analysis;
 3. its surface is measured before and after immersing it in H2SO4;
 4. was corroded with sulfuric acid solution.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Metode volumetrice şi gravimetrice în studiul coroziunii

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Pentru placa de aluminiu:
 1. masa este măsurată înainte şi după imersia în NaOH;
 2. este de aşteptat să aibă aproximativ aceeasi masă la sfârşitul semestrului ca la începutul acestuia;
 3. suprafaţa i se măsoară înainte şi după imersia în NaOH;
 4. a fost degresată în soluţie de hidroxid de sodiu.
  2. Care dintre următoarele reacţii pot fi numite ca fiind de coroziune:
 1. Fe2O3 + CO → Fe + CO2;
 2. H+ + Zn → H2 + Zn2+;
 3. H+ + Fe → H2 + Fe2+;
 4. H2O + HO- + Al → H2 + Al(OH)4-.
  3. Pentru placa de zinc:
 1. a fost implicată în metoda volumetrică de analiză a coroziunii;
 2. suprafaţa i se măsoară înainte şi după imersia în H2SO4;
 3. a fost corodată în soluţie de acid sulfuric;
 4. este de aşteptat sa aibă aproximativ aceeasi masă la sfârşitul semestrului ca la începutul acestuia.
  4. În procesele de coroziune studiate:
 1. metalul nu îşi schimbă starea de oxidare;
 2. întotdeauna metalul îşi schimbă starea de oxidare;
 3. un gaz este eliberat la ambele coroziuni ale zincului şi aluminiului;
 4. atunci când un gaz este eliberat volumul său depinde de cantitatea de metal corodat.
  5. Coroziunea metalelor:
 1. are loc pur şi simplu prin expunerea la umiditate în aer;
 2. este de ajutor în procesul de curătare a suprafeţelor metalelor;
 3. poate furniza materii prime utile pentru analiză;
 4. este distrugerea metalelor sub acţiunea factorilor externi.

FINAL TEST AT LABORATORY
Volumetric and gravimetric methods in the study of corrosion

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. The aluminum plate:
 1. the mass is measured before and after immersing it in NaOH;
 2. is expected to have approximately the same mass at the end of the semester as at the beginning of it;
 3. its surface is measured before and after immersing it in NaOH;
 4. was degreased in sodium hydroxide solution.
  2. Which of the following reactions may be called as of corrosion:
 1. Fe2O3 + CO → Fe + CO2;
 2. H+ + Zn → H2 + Zn2+;
 3. H+ + Fe → H2 + Fe2+;
 4. H2O + HO- + Al → H2 + Al(OH)4-.
  3. The zinc plate:
 1. was involved in the volumetric method of corrosion analysis;
 2. its surface is measured before and after immersing it in H2SO4;
 3. was corroded with sulfuric acid solution;
 4. is expected to have approximately the same mass at the end of the semester as at the beginning of it.
  4. In studied corrosion processes:
 1. the metal did not change its oxidation state;
 2. always the metal changes its oxidation state;
 3. a gas is released at both corrosion of zinc and aluminum;
 4. when a gas is released its volume depends on the amount of metal corroded.
  5. Corrosion of metals:
 1. takes place merely from exposure to moisture in air;
 2. is helping in the process of cleaning the metals surfaces;
 3. may provide useful raw materials for analysis;
 4. is the destruction of metals under the action of external factors.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Metode volumetrice şi gravimetrice în studiul coroziunii

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Coroziunea metalelor:
 1. poate furniza materii prime utile pentru analiză;
 2. poate fi redusă prin pasivare;
 3. este de ajutor în procesul de curătare a suprafeţelor metalelor;
 4. poate fi redusă prin galvanizare.
  2. Pentru placa de zinc:
 1. a fost corodată în soluţie de acid sulfuric;
 2. a fost implicată în metoda gravimetrică de analiză a coroziunii;
 3. a fost degresată în soluţie de acid sulfuric;
 4. a fost implicată în metoda volumetrică de analiză a coroziunii.
  3. Care dintre următoarele reacţii pot fi numite ca fiind de coroziune:
 1. H+ + Zn → H2 + Zn2+;
 2. Al2O3 + NaOH → NaAlO2;
 3. ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O;
 4. ZnO + CO → Zn + CO2.
  4. Pentru placa de aluminiu:
 1. masa este măsurată înainte şi după imersia în NaOH;
 2. este de aşteptat să aibă aproximativ aceeasi masă la sfârşitul semestrului ca la începutul acestuia;
 3. a fost implicată în metoda volumetrică de analiză a coroziunii;
 4. a fost degresată în soluţie de hidroxid de sodiu.
  5. În procesele de coroziune studiate:
 1. metalul nu îşi schimbă starea de oxidare;
 2. un gaz este eliberat la ambele coroziuni ale zincului şi aluminiului;
 3. un gaz este eliberat numai la coroziunea zincului;
 4. atunci când un gaz este eliberat volumul său depinde de cantitatea de metal corodat.

FINAL TEST AT LABORATORY
Volumetric and gravimetric methods in the study of corrosion

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. Corrosion of metals:
 1. may provide useful raw materials for analysis;
 2. can be reduced by passivation;
 3. is helping in the process of cleaning the metals surfaces;
 4. can be reduced by electroplating.
  2. The zinc plate:
 1. was corroded with sulfuric acid solution;
 2. was involved in the gravimetric method of corrosion analysis;
 3. was degreased with sulfuric acid solution;
 4. was involved in the volumetric method of corrosion analysis.
  3. Which of the following reactions may be called as of corrosion:
 1. H+ + Zn → H2 + Zn2+;
 2. Al2O3 + NaOH → NaAlO2;
 3. ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O;
 4. ZnO + CO → Zn + CO2.
  4. The aluminum plate:
 1. the mass is measured before and after immersing it in NaOH;
 2. is expected to have approximately the same mass at the end of the semester as at the beginning of it;
 3. was involved in the volumetric method of corrosion analysis;
 4. was degreased in sodium hydroxide solution.
  5. In studied corrosion processes:
 1. the metal did not change its oxidation state;
 2. a gas is released at both corrosion of zinc and aluminum;
 3. a gas is released only the corrosion of zinc;
 4. when a gas is released its volume depends on the amount of metal corroded.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Metode volumetrice şi gravimetrice în studiul coroziunii

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Coroziunea metalelor:
 1. poate fi redusă prin galvanizare;
 2. este de ajutor în procesul de curătare a suprafeţelor metalelor;
 3. are loc pur şi simplu prin expunerea la umiditate în aer;
 4. este distrugerea metalelor sub acţiunea factorilor externi.
  2. Pentru placa de aluminiu:
 1. a fost implicată în metoda volumetrică de analiză a coroziunii;
 2. masa este măsurată înainte şi după imersia în NaOH;
 3. volumul i se măsoară înainte şi după imersia în NaOH;
 4. a fost corodată în soluţie de hidroxid de sodiu.
  3. Care dintre următoarele reacţii pot fi numite ca fiind de coroziune:
 1. ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O;
 2. H+ + Zn → H2 + Zn2+;
 3. H+ + Ni → H2 + Ni2+;
 4. H2O + HO- + Al → H2 + Al(OH)4-.
  4. În procesele de coroziune studiate:
 1. un gaz este eliberat la ambele coroziuni ale zincului şi aluminiului;
 2. metalul nu îşi schimbă starea de oxidare;
 3. întotdeauna metalul îşi schimbă starea de oxidare;
 4. atunci când un gaz este eliberat volumul său depinde de cantitatea de metal corodat.
  5. Pentru placa de zinc:
 1. volumul i se măsoară înainte şi după imersia în H2SO4;
 2. este de aşteptat sa aibă aproximativ aceeasi masă la sfârşitul semestrului ca la începutul acestuia;
 3. a fost corodată în soluţie de acid sulfuric;
 4. a fost degresată în soluţie de acid sulfuric.

FINAL TEST AT LABORATORY
Volumetric and gravimetric methods in the study of corrosion

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. Corrosion of metals:
 1. can be reduced by electroplating;
 2. is helping in the process of cleaning the metals surfaces;
 3. takes place merely from exposure to moisture in air;
 4. is the destruction of metals under the action of external factors.
  2. The aluminum plate:
 1. was involved in the volumetric method of corrosion analysis;
 2. the mass is measured before and after immersing it in NaOH;
 3. its volume is measured before and after immersing it in NaOH;
 4. was corroded in sodium hydroxide solution.
  3. Which of the following reactions may be called as of corrosion:
 1. ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O;
 2. H+ + Zn → H2 + Zn2+;
 3. H+ + Ni → H2 + Ni2+;
 4. H2O + HO- + Al → H2 + Al(OH)4-.
  4. In studied corrosion processes:
 1. a gas is released at both corrosion of zinc and aluminum;
 2. the metal did not change its oxidation state;
 3. always the metal changes its oxidation state;
 4. when a gas is released its volume depends on the amount of metal corroded.
  5. The zinc plate:
 1. its volume is measured before and after immersing it in H2SO4;
 2. is expected to have approximately the same mass at the end of the semester as at the beginning of it;
 3. was corroded with sulfuric acid solution;
 4. was degreased with sulfuric acid solution.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Electrodepunerea protectivă a nichelului

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. La nichelare urmatoarele reacţii au avut loc:
 1. la catod (-), în legatură cu piesa metalică, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 2. la anod (+), în contact cu piesa de nichel, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 3. la densităţi mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinţa de a descărca la anod: O2- - 2e- → O20;
 4. la catod (-), în contact cu piesa metalică, Ni2+ + 2e- → Ni0.
  2. Masa teoretică de nichel depus:
 1. se calculează folosind legea gazelor perfecte;
 2. se calculează folosind legea electrolizei;
 3. este proporţională cu intensitatea curentului şi timpul şi invers proporţională cu numărul de electroni transferaţi în proces;
 4. se calculează folosind conservarea numărului de atomi pentru fiecare element.
  3. Intensitatea curentului:
 1. afectează atât calitatea cât şi cantitatea nichelului depus;
 2. afectează numai calitatea depunerii nichelului;
 3. pentru o depunere de calitate depinde de suprafaţa probei;
 4. trebuie sa fie calculată înainte de a începe experimentul.
  4. Conductivitatea electrică a soluţiilor de săruri de nichel:
 1. este relativ mare;
 2. este relativ mică;
 3. depinde de intensitatea curentului utilizat;
 4. este îmbunătăţită prin adaosuri de săruri.
  5. Este de aşteptat ca masa de nichel depus să fie:
 1. proporţională cu intensitatea curentului utilizat;
 2. proporţională cu timpul de nichelare;
 3. invers proporţională cu suprafaţa probei;
 4. mai mică decât cea teoretică calculată.

FINAL TEST AT LABORATORY
Nickel protective electroplating

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. At the nickel plating following reactions took place:
 1. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 2. at anode (+), connected with nickel piece, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 3. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the anode: O2- - 2e- → O20;
 4. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni2+ + 2e- → Ni0.
  2. Theoretical mass of nickel deposited:
 1. is calculated using perfect gas law;
 2. is calculated using the electrolysis law;
 3. is proportional with the current intensity and time inversely proportional with the number of electrons transferred in the process;
 4. is calculated using the conservation of the number of atoms for each element law.
  3. The intensity of the current:
 1. affect both quality and quantity of the nickel deposition;
 2. affect only the quality of the nickel deposition;
 3. for a quality deposition, it depends on the surface of the sample;
 4. is to be calculated before to start the experiment.
  4. Electrical conductivity of nickel salts solutions:
 1. is relatively high;
 2. is relatively small;
 3. depends on the intensity of the current used;
 4. is improved by salts additions.
  5. It is expected to have a mass of nickel deposited:
 1. proportional with the intensity of the current used;
 2. proportional with the nickel plating time;
 3. inversely proportional with the surface of the sample;
 4. lower than the calculated theoretical one.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Electrodepunerea protectivă a nichelului

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Intensitatea curentului:
 1. pentru o depunere de calitate depinde de suprafaţa probei;
 2. ar trebui sa fie ajustată de către tehnicieni, nu avem nimic de a face acolo;
 3. trebuie sa fie ajustată când se începe experimentul;
 4. afectează atât calitatea cât şi cantitatea nichelului depus.
  2. Masa teoretică de nichel depus:
 1. se calculează folosind legea electrolizei;
 2. se calculează folosind legea soluţiilor;
 3. se calculează folosind legea gazelor perfecte;
 4. este proporţională cu intensitatea curentului şi timpul şi invers proporţională cu numărul de electroni transferaţi în proces.
  3. Conductivitatea electrică a soluţiilor de săruri de nichel:
 1. depinde de intensitatea curentului utilizat;
 2. este relativ mică;
 3. este îmbunătăţită prin adaosuri de săruri;
 4. este relativ mare.
  4. La nichelare urmatoarele reacţii au avut loc:
 1. la densităţi mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinţa de a descărca la anod: O2- - 2e- → O20;
 2. la catod (-), în contact cu piesa metalică, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 3. la anod (+), în contact cu piesa de nichel, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 4. la catod (-), în legatură cu piesa metalică, Ni0 - 2e- → Ni2+.
  5. Este de aşteptat ca masa de nichel depus să fie:
 1. invers proporţională cu intensitatea curentului utilizat;
 2. proporţională cu timpul de nichelare;
 3. proporţională cu intensitatea curentului utilizat;
 4. mult mai mare decât cea teoretică calculată.

FINAL TEST AT LABORATORY
Nickel protective electroplating

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. The intensity of the current:
 1. for a quality deposition, it depends on the surface of the sample;
 2. should be adjusted by the technicians, we have nothing to do there;
 3. is to be adjusted when the experiment starts;
 4. affect both quality and quantity of the nickel deposition.
  2. Theoretical mass of nickel deposited:
 1. is calculated using the electrolysis law;
 2. is calculated using solutions laws;
 3. is calculated using perfect gas law;
 4. is proportional with the current intensity and time inversely proportional with the number of electrons transferred in the process.
  3. Electrical conductivity of nickel salts solutions:
 1. depends on the intensity of the current used;
 2. is relatively small;
 3. is improved by salts additions;
 4. is relatively high.
  4. At the nickel plating following reactions took place:
 1. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the anode: O2- - 2e- → O20;
 2. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 3. at anode (+), connected with nickel piece, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 4. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni0 - 2e- → Ni2+.
  5. It is expected to have a mass of nickel deposited:
 1. inversely proportional with the intensity of the current used;
 2. proportional with the nickel plating time;
 3. proportional with the intensity of the current used;
 4. much higher than the calculated theoretical one.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Electrodepunerea protectivă a nichelului

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. La nichelare urmatoarele reacţii au avut loc:
 1. la anod (+), în contact cu piesa de nichel, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 2. la catod (-), în contact cu piesa metalică, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 3. la catod (-), în legatură cu piesa metalică, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 4. la densităţi mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinţa de a descărca la catod: O2- - 2e- → O20.
  2. Masa teoretică de nichel depus:
 1. este proporţională cu intensitatea curentului şi timpul şi invers proporţională cu numărul de electroni transferaţi în proces;
 2. se calculează folosind conservarea numărului de atomi pentru fiecare element;
 3. se calculează folosind legea electrolizei;
 4. se calculează folosind legea conservării energiei.
  3. Intensitatea curentului:
 1. afectează atât calitatea cât şi cantitatea nichelului depus;
 2. trebuie sa fie ajustată când se începe experimentul;
 3. afectează numai cantitatea de nichel depus;
 4. nu afectează nici calitatea nici cantitatea nichelului depus.
  4. Este de aşteptat ca masa de nichel depus să fie:
 1. mai mică decât cea teoretică calculată;
 2. invers proporţională cu timpul de nichelare;
 3. proporţională cu intensitatea curentului utilizat;
 4. invers proporţională cu intensitatea curentului utilizat.
  5. Conductivitatea electrică a soluţiilor de săruri de nichel:
 1. este redusă prin adaosuri de săruri;
 2. este relativ mică;
 3. este îmbunătăţită prin adaosuri de săruri;
 4. depinde de intensitatea curentului utilizat.

FINAL TEST AT LABORATORY
Nickel protective electroplating

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. At the nickel plating following reactions took place:
 1. at anode (+), connected with nickel piece, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 2. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 3. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 4. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the cathode: O2- - 2e- → O20.
  2. Theoretical mass of nickel deposited:
 1. is proportional with the current intensity and time inversely proportional with the number of electrons transferred in the process;
 2. is calculated using the conservation of the number of atoms for each element law;
 3. is calculated using the electrolysis law;
 4. is calculated using the conservation of the energy law.
  3. The intensity of the current:
 1. affect both quality and quantity of the nickel deposition;
 2. is to be adjusted when the experiment starts;
 3. affect only the quantity of the nickel deposition;
 4. does not affect the quality nor the quantity of the nickel deposition.
  4. It is expected to have a mass of nickel deposited:
 1. lower than the calculated theoretical one;
 2. inversely proportional with the nickel plating time;
 3. proportional with the intensity of the current used;
 4. inversely proportional with the intensity of the current used.
  5. Electrical conductivity of nickel salts solutions:
 1. is reduced by salts additions;
 2. is relatively small;
 3. is improved by salts additions;
 4. depends on the intensity of the current used.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Electrodepunerea protectivă a nichelului

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. La nichelare urmatoarele reacţii au avut loc:
 1. la catod (-), în legatură cu piesa metalică, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 2. la densităţi mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinţa de a descărca la catod: O2- - 2e- → O20;
 3. la anod (+), în legatură cu piesa de nichel, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 4. la catod (-), în contact cu piesa metalică, Ni2+ + 2e- → Ni0.
  2. Conductivitatea electrică a soluţiilor de săruri de nichel:
 1. este relativ mare;
 2. este relativ mică;
 3. este îmbunătăţită prin adaosuri de săruri;
 4. depinde de intensitatea curentului utilizat.
  3. Intensitatea curentului:
 1. afectează numai cantitatea de nichel depus;
 2. ar trebui sa fie ajustată de către tehnicieni, nu avem nimic de a face acolo;
 3. se calculează după efectuarea experimentului;
 4. trebuie sa fie calculată înainte de a începe experimentul.
  4. Este de aşteptat ca masa de nichel depus să fie:
 1. proporţională cu intensitatea curentului utilizat;
 2. mai mică decât cea teoretică calculată;
 3. proporţională cu timpul de nichelare;
 4. invers proporţională cu intensitatea curentului utilizat.
  5. Masa teoretică de nichel depus:
 1. se calculează folosind conservarea numărului de atomi pentru fiecare element;
 2. se calculează folosind legea acţiunii maselor;
 3. se calculează folosind legea gazelor perfecte;
 4. se calculează folosind legea electrolizei.

FINAL TEST AT LABORATORY
Nickel protective electroplating

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. At the nickel plating following reactions took place:
 1. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 2. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the cathode: O2- - 2e- → O20;
 3. at anode (+), connected with nickel piece, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 4. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni2+ + 2e- → Ni0.
  2. Electrical conductivity of nickel salts solutions:
 1. is relatively high;
 2. is relatively small;
 3. is improved by salts additions;
 4. depends on the intensity of the current used.
  3. The intensity of the current:
 1. affect only the quantity of the nickel deposition;
 2. should be adjusted by the technicians, we have nothing to do there;
 3. is to be calculated after conducting the experiment;
 4. is to be calculated before to start the experiment.
  4. It is expected to have a mass of nickel deposited:
 1. proportional with the intensity of the current used;
 2. lower than the calculated theoretical one;
 3. proportional with the nickel plating time;
 4. inversely proportional with the intensity of the current used.
  5. Theoretical mass of nickel deposited:
 1. is calculated using the conservation of the number of atoms for each element law;
 2. is calculated using law of mass action;
 3. is calculated using perfect gas law;
 4. is calculated using the electrolysis law.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Electrodepunerea protectivă a nichelului

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Conductivitatea electrică a soluţiilor de săruri de nichel:
 1. depinde de intensitatea curentului utilizat;
 2. este relativ mică;
 3. depinde de potenţialul sursei utilizate;
 4. este îmbunătăţită prin adaosuri de săruri.
  2. Este de aşteptat ca masa de nichel depus să fie:
 1. invers proporţională cu suprafaţa probei;
 2. proporţională cu intensitatea curentului utilizat;
 3. proporţională cu timpul de nichelare;
 4. mai mică decât cea teoretică calculată.
  3. La nichelare urmatoarele reacţii au avut loc:
 1. la catod (-), în legatură cu piesa metalică, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 2. la densităţi mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinţa de a descărca la anod: O2- - 2e- → O20;
 3. la densităţi mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinţa de a descărca la catod: O2- - 2e- → O20;
 4. la anod (+), în legatură cu piesa de nichel, Ni2+ + 2e- → Ni0.
  4. Masa teoretică de nichel depus:
 1. se calculează folosind conservarea numărului de atomi pentru fiecare element;
 2. este proporţională cu intensitatea curentului şi timpul şi invers proporţională cu numărul de electroni transferaţi în proces;
 3. se calculează folosind legea soluţiilor;
 4. se calculează folosind legea electrolizei.
  5. Intensitatea curentului:
 1. nu afectează nici calitatea nici cantitatea nichelului depus;
 2. trebuie sa fie calculată înainte de a începe experimentul;
 3. pentru o depunere de calitate depinde de suprafaţa probei;
 4. trebuie sa fie ajustată când se începe experimentul.

FINAL TEST AT LABORATORY
Nickel protective electroplating

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. Electrical conductivity of nickel salts solutions:
 1. depends on the intensity of the current used;
 2. is relatively small;
 3. depends on the potential of the source used;
 4. is improved by salts additions.
  2. It is expected to have a mass of nickel deposited:
 1. inversely proportional with the surface of the sample;
 2. proportional with the intensity of the current used;
 3. proportional with the nickel plating time;
 4. lower than the calculated theoretical one.
  3. At the nickel plating following reactions took place:
 1. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 2. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the anode: O2- - 2e- → O20;
 3. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the cathode: O2- - 2e- → O20;
 4. at anode (+), connected with nickel piece, Ni2+ + 2e- → Ni0.
  4. Theoretical mass of nickel deposited:
 1. is calculated using the conservation of the number of atoms for each element law;
 2. is proportional with the current intensity and time inversely proportional with the number of electrons transferred in the process;
 3. is calculated using solutions laws;
 4. is calculated using the electrolysis law.
  5. The intensity of the current:
 1. does not affect the quality nor the quantity of the nickel deposition;
 2. is to be calculated before to start the experiment;
 3. for a quality deposition, it depends on the surface of the sample;
 4. is to be adjusted when the experiment starts.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Electrodepunerea protectivă a nichelului

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Masa teoretică de nichel depus:
 1. se calculează folosind legea gazelor perfecte;
 2. se calculează folosind legea electrolizei;
 3. este proporţională cu intensitatea curentului şi timpul şi invers proporţională cu numărul de electroni transferaţi în proces;
 4. se calculează folosind legea acţiunii maselor.
  2. La nichelare urmatoarele reacţii au avut loc:
 1. la anod (+), în legatură cu piesa de nichel, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 2. la anod (+), în contact cu piesa de nichel, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 3. la catod (-), în contact cu piesa metalică, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 4. la densităţi mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinţa de a descărca la catod: O2- - 2e- → O20.
  3. Este de aşteptat ca masa de nichel depus să fie:
 1. proporţională cu timpul de nichelare;
 2. invers proporţională cu timpul de nichelare;
 3. invers proporţională cu intensitatea curentului utilizat;
 4. proporţională cu intensitatea curentului utilizat.
  4. Intensitatea curentului:
 1. afectează numai calitatea depunerii nichelului;
 2. afectează numai cantitatea de nichel depus;
 3. nu afectează nici calitatea nici cantitatea nichelului depus;
 4. trebuie sa fie calculată înainte de a începe experimentul.
  5. Conductivitatea electrică a soluţiilor de săruri de nichel:
 1. este redusă prin adaosuri de săruri;
 2. este îmbunătăţită prin adaosuri de săruri;
 3. este relativ mare;
 4. este relativ mică.

FINAL TEST AT LABORATORY
Nickel protective electroplating

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. Theoretical mass of nickel deposited:
 1. is calculated using perfect gas law;
 2. is calculated using the electrolysis law;
 3. is proportional with the current intensity and time inversely proportional with the number of electrons transferred in the process;
 4. is calculated using law of mass action.
  2. At the nickel plating following reactions took place:
 1. at anode (+), connected with nickel piece, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 2. at anode (+), connected with nickel piece, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 3. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 4. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the cathode: O2- - 2e- → O20.
  3. It is expected to have a mass of nickel deposited:
 1. proportional with the nickel plating time;
 2. inversely proportional with the nickel plating time;
 3. inversely proportional with the intensity of the current used;
 4. proportional with the intensity of the current used.
  4. The intensity of the current:
 1. affect only the quality of the nickel deposition;
 2. affect only the quantity of the nickel deposition;
 3. does not affect the quality nor the quantity of the nickel deposition;
 4. is to be calculated before to start the experiment.
  5. Electrical conductivity of nickel salts solutions:
 1. is reduced by salts additions;
 2. is improved by salts additions;
 3. is relatively high;
 4. is relatively small.