TEST DE FINAL DE LABORATOR
Difuzie şi viteze moleculare

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Poziţia inelului în experiment:
 1. nu este influenţată de concentraţiile soluţiilor utilizate;
 2. este dependentă de viteza de difuzie a fiecărei specii implicate;
 3. este dependentă de propagarea speciilor ca şi molecule neutre şi nu ca şi ioni;
 4. este dependentă de lungimea tubului şi lăţimea tubului.
  2. Timpul necesar pentru formarea inelului în experiment este dependent de:
 1. concentraţiile soluţiilor utilizate;
 2. lungimea tubului şi lăţimea tubului;
 3. lăţimea tubului şi nu lungimea tubului;
 4. viteza de difuzie a fiecărei specii implicate.
  3. Se pot spune următoarele:
 1. moleculele au energie numai în stare gazoasă şi lichidă;
 2. moleculele au viteze în toate stările gazoasă, lichidă şi solidă;
 3. moleculele au energie în toate stările gazoasă, lichidă şi solidă;
 4. moleculele au viteze numai în stare gazoasă.
  4. La capetele tubului apar următoarele reacţii de echilibru:
 1. H+ + HO- H2O;
 2. NH3 + HCl NH4Cl;
 3. H2O H+ + HO-;
 4. HCl + H2O Cl- + H3O+.
  5. Cronometrul este utilizat în experiment pentru:
 1. extragerea informaţiilor necesare pentru calcularea raportului vitezelor;
 2. indicarea momentului când trebuie să se acorde atenţie experimentului;
 3. extragerea informaţiilor necesare pentru a calcula coeficienţii de difuzie;
 4. măsurarea timpului de difuzie.

FINAL TEST AT LABORATORY
Diffusion and molecular speeds

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. The position of the ring in the experiment:
 1. is not influenced by the concentrations of the solutions used;
 2. is dependent on the speed of diffusion of each involved species;
 3. is dependent on the propagation of the species as neutral molecules and not as ions;
 4. is dependent on the length of the tube and the width of the tube.
  2. The time to the formation of the ring in the experiment is dependent on:
 1. the concentrations of the solutions used;
 2. the length of the tube and the width of the tube;
 3. the width of the tube and not of the length of the tube;
 4. the speed of diffusion of each involved species.
  3. We may say the followings:
 1. the molecules have energy only in gaseous and liquid states;
 2. the molecules have speeds in all gaseous, liquid and solid states;
 3. the molecules have energy in all gaseous, liquid and solid states;
 4. the molecules have speeds only in gaseous state.
  4. At the ends of the tube occurs the following equilibrium reactions:
 1. H+ + HO- H2O;
 2. NH3 + HCl NH4Cl;
 3. H2O H+ + HO-;
 4. HCl + H2O Cl- + H3O+.
  5. The chronometer is used in experiment for:
 1. extracting the information necessary to calculate the speeds ratio;
 2. indication of the moment when we should pay attention to the experiment;
 3. extracting the information necessary to calculate the diffusion coefficients;
 4. measuring of the diffusion time.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Difuzie şi viteze moleculare

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Se pot spune următoarele:
 1. proces de difuzie apare numai în stare gazoasă şi lichidă;
 2. energia cinetică a unei molecule este afectată numai de temperatură;
 3. moleculele au viteze numai în stare gazoasă;
 4. proces de difuzie apare în toate stările gazoasă, lichidă şi solidă.
  2. La capetele tubului apar următoarele reacţii de echilibru:
 1. NH3 + HCl NH4Cl;
 2. HCl + H2O Cl- + H3O+;
 3. NH4+ + Cl- NH4Cl;
 4. NH3 + H2O NH4+ + HO-.
  3. Poziţia inelului în experiment:
 1. este influenţată de concentraţiile soluţiilor utilizate;
 2. este dependentă de viteza de difuzie a fiecărei specii implicate;
 3. este dependentă de propagarea speciilor ca ionii şi nu ca şi molecule neutre;
 4. este dependentă de lăţimea tubului şi nu de lungimea tubului.
  4. Cronometrul este utilizat în experiment pentru:
 1. indicarea momentului când trebuie să se acorde atenţie experimentului;
 2. sincronizarea timpilor de difuzie;
 3. extragerea informaţiilor necesare pentru calcularea raportului vitezelor;
 4. extragerea informaţiilor necesare pentru a calcula coeficienţii de difuzie.
  5. Timpul necesar pentru formarea inelului în experiment este dependent de:
 1. lăţimea tubului şi nu lungimea tubului;
 2. viteza de difuzie a fiecărei specii implicate;
 3. concentraţiile soluţiilor utilizate;
 4. lungimea tubului şi lăţimea tubului.

FINAL TEST AT LABORATORY
Diffusion and molecular speeds

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. We may say the followings:
 1. diffusion process appears only in gaseous and liquid states;
 2. the kinetic energy of a molecule is affected by temperature only;
 3. the molecules have speeds only in gaseous state;
 4. diffusion process appears in all gaseous, liquid and solid states.
  2. At the ends of the tube occurs the following equilibrium reactions:
 1. NH3 + HCl NH4Cl;
 2. HCl + H2O Cl- + H3O+;
 3. NH4+ + Cl- NH4Cl;
 4. NH3 + H2O NH4+ + HO-.
  3. The position of the ring in the experiment:
 1. is influenced by the concentrations of the solutions used;
 2. is dependent on the speed of diffusion of each involved species;
 3. is dependent on the propagation of the species as ions and not as neutral molecules;
 4. is dependent on the width of the tube and not on the length of the tube.
  4. The chronometer is used in experiment for:
 1. indication of the moment when we should pay attention to the experiment;
 2. synchronization of the diffusion times;
 3. extracting the information necessary to calculate the speeds ratio;
 4. extracting the information necessary to calculate the diffusion coefficients.
  5. The time to the formation of the ring in the experiment is dependent on:
 1. the width of the tube and not of the length of the tube;
 2. the speed of diffusion of each involved species;
 3. the concentrations of the solutions used;
 4. the length of the tube and the width of the tube.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Difuzie şi viteze moleculare

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Poziţia inelului în experiment:
 1. este dependentă de viteza de difuzie a fiecărei specii implicate;
 2. este dependentă de lungimea tubului şi lăţimea tubului;
 3. nu este influenţată de concentraţiile soluţiilor utilizate;
 4. este influenţată de concentraţiile soluţiilor utilizate.
  2. Aşa cum s-a concluzionat din experiment, moleculele unui gaz la echilibru:
 1. au toate aceeaşi energie;
 2. sunt considerate a fi la aceeaşi temperatură, dar pot avea diferite energii;
 3. au toate aceeaşi viteză;
 4. se deplasează toate în aceeaşi direcţie.
  3. La capetele tubului apar următoarele reacţii de echilibru:
 1. NH4+ + Cl- NH4Cl;
 2. H2O H+ + HO-;
 3. NH3 + HCl NH4Cl;
 4. NH3 + H2O NH4+ + HO-.
  4. Timpul necesar pentru formarea inelului în experiment este dependent de:
 1. lungimea tubului şi nu lăţimea tubului;
 2. lăţimea tubului şi nu lungimea tubului;
 3. energia medie sau viteza medie a fiecărei specii implicate;
 4. viteza de difuzie a fiecărei specii implicate.
  5. Ceaţa observată în timpul experimentului se datorează:
 1. iluminării necorespunzătoare în laborator sau respiraţiei noastre;
 2. experimentului nostru proiectat pentru a captura produsul de reacţie;
 3. prezenţei amoniacului;
 4. formării clorurii de amoniu.

FINAL TEST AT LABORATORY
Diffusion and molecular speeds

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. The position of the ring in the experiment:
 1. is dependent on the speed of diffusion of each involved species;
 2. is dependent on the length of the tube and the width of the tube;
 3. is not influenced by the concentrations of the solutions used;
 4. is influenced by the concentrations of the solutions used.
  2. As you concluded from the experiment, the molecules of a gas at equilibrium:
 1. have all same energy;
 2. are considered to be at the same temperature, but may have different energies;
 3. have all same speed;
 4. all are moving in the same direction.
  3. At the ends of the tube occurs the following equilibrium reactions:
 1. NH4+ + Cl- NH4Cl;
 2. H2O H+ + HO-;
 3. NH3 + HCl NH4Cl;
 4. NH3 + H2O NH4+ + HO-.
  4. The time to the formation of the ring in the experiment is dependent on:
 1. the length of the tube and not of the width of the tube;
 2. the width of the tube and not of the length of the tube;
 3. the average energy or average speed of each involved species;
 4. the speed of diffusion of each involved species.
  5. The fog observed during the experiment is due to:
 1. unproper illumination in the laboratory or our breathing;
 2. our experiment designed to trap the product of the reaction;
 3. presence of the ammonia;
 4. formation of the ammonium chloride.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Difuzie şi viteze moleculare

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Se pot spune următoarele:
 1. energia cinetică a unei molecule este afectată numai de temperatură;
 2. moleculele au energie numai în stare gazoasă;
 3. energia cinetică a unei molecule este afectată de temperatură, presiune şi dimensiunea moleculei;
 4. moleculele au energie în toate stările gazoasă, lichidă şi solidă.
  2. Cronometrul este utilizat în experiment pentru:
 1. extragerea informaţiilor necesare pentru a calcula coeficienţii de difuzie;
 2. indicarea momentului când trebuie să se acorde atenţie experimentului;
 3. să ne ţină ocupaţi;
 4. măsurarea timpului de difuzie.
  3. La capetele tubului apar următoarele reacţii de echilibru:
 1. H2O H+ + HO-;
 2. NH4+ + Cl- NH4Cl;
 3. NH3 + HCl NH4Cl;
 4. NH3 + H2O NH4+ + HO-.
  4. Timpul necesar pentru formarea inelului în experiment este dependent de:
 1. concentraţiile soluţiilor utilizate;
 2. viteza de difuzie a fiecărei specii implicate;
 3. lungimea tubului şi nu lăţimea tubului;
 4. lungimea tubului şi lăţimea tubului.
  5. Ceaţa observată în timpul experimentului se datorează:
 1. experimentului nostru proiectat pentru a captura produsul de reacţie;
 2. prezenţei amoniacului;
 3. iluminării necorespunzătoare în laborator sau respiraţiei noastre;
 4. formării clorurii de amoniu.

FINAL TEST AT LABORATORY
Diffusion and molecular speeds

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. We may say the followings:
 1. the kinetic energy of a molecule is affected by temperature only;
 2. the molecules have energy only in gaseous state;
 3. the kinetic energy of a molecule is affected by temperature, pressure and size of the molecule;
 4. the molecules have energy in all gaseous, liquid and solid states.
  2. The chronometer is used in experiment for:
 1. extracting the information necessary to calculate the diffusion coefficients;
 2. indication of the moment when we should pay attention to the experiment;
 3. to keep us busy;
 4. measuring of the diffusion time.
  3. At the ends of the tube occurs the following equilibrium reactions:
 1. H2O H+ + HO-;
 2. NH4+ + Cl- NH4Cl;
 3. NH3 + HCl NH4Cl;
 4. NH3 + H2O NH4+ + HO-.
  4. The time to the formation of the ring in the experiment is dependent on:
 1. the concentrations of the solutions used;
 2. the speed of diffusion of each involved species;
 3. the length of the tube and not of the width of the tube;
 4. the length of the tube and the width of the tube.
  5. The fog observed during the experiment is due to:
 1. our experiment designed to trap the product of the reaction;
 2. presence of the ammonia;
 3. unproper illumination in the laboratory or our breathing;
 4. formation of the ammonium chloride.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Difuzie şi viteze moleculare

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Cronometrul este utilizat în experiment pentru:
 1. sincronizarea timpilor de difuzie;
 2. să ne ţină ocupaţi;
 3. indicarea momentului când trebuie să se acorde atenţie experimentului;
 4. măsurarea timpului de difuzie.
  2. La capetele tubului apar următoarele reacţii de echilibru:
 1. H2O H+ + HO-;
 2. NH4+ + Cl- NH4Cl;
 3. NH3 + HCl NH4Cl;
 4. NH3 + H2O NH4+ + HO-.
  3. Se pot spune următoarele:
 1. energia cinetică a unei molecule este afectată de temperatură şi presiune;
 2. energia cinetică a unei molecule este afectată de temperatură, presiune şi dimensiunea moleculei;
 3. proces de difuzie apare numai în stare gazoasă şi lichidă;
 4. moleculele au viteze numai în stare gazoasă.
  4. Timpul necesar pentru formarea inelului în experiment este dependent de:
 1. viteza la modă sau energia la modă a fiecărei specii implicate;
 2. vitezele reale şi nu vitezele virtuale ale fiecărei specii implicate;
 3. lăţimea tubului şi nu lungimea tubului;
 4. lungimea tubului şi nu lăţimea tubului.
  5. Poziţia inelului în experiment:
 1. este dependentă de viteza de difuzie a fiecărei specii implicate;
 2. nu este influenţată de concentraţiile soluţiilor utilizate;
 3. este dependentă de energia medie sau viteza medie a fiecărei specii implicate;
 4. este dependentă de lungimea tubului şi lăţimea tubului.

FINAL TEST AT LABORATORY
Diffusion and molecular speeds

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. The chronometer is used in experiment for:
 1. synchronization of the diffusion times;
 2. to keep us busy;
 3. indication of the moment when we should pay attention to the experiment;
 4. measuring of the diffusion time.
  2. At the ends of the tube occurs the following equilibrium reactions:
 1. H2O H+ + HO-;
 2. NH4+ + Cl- NH4Cl;
 3. NH3 + HCl NH4Cl;
 4. NH3 + H2O NH4+ + HO-.
  3. We may say the followings:
 1. the kinetic energy of a molecule is affected by temperature and pressure;
 2. the kinetic energy of a molecule is affected by temperature, pressure and size of the molecule;
 3. diffusion process appears only in gaseous and liquid states;
 4. the molecules have speeds only in gaseous state.
  4. The time to the formation of the ring in the experiment is dependent on:
 1. the mode energy or mode speed of each involved species;
 2. the real speeds and not the virtual speeds of each involved species;
 3. the width of the tube and not of the length of the tube;
 4. the length of the tube and not of the width of the tube.
  5. The position of the ring in the experiment:
 1. is dependent on the speed of diffusion of each involved species;
 2. is not influenced by the concentrations of the solutions used;
 3. is dependent on the average energy or average speed of each involved species;
 4. is dependent on the length of the tube and the width of the tube.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Difuzie şi viteze moleculare

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Aşa cum s-a concluzionat din experiment, moleculele unui gaz la echilibru:
 1. se îndreaptă toate într-o direcţie arbitrară;
 2. au toate aceeaşi viteză;
 3. sunt considerate a fi la aceeaşi temperatură, dar pot avea diferite energii;
 4. se deplasează toate în aceeaşi direcţie.
  2. Ceaţa observată în timpul experimentului se datorează:
 1. prezenţei clorului;
 2. experimentului nostru proiectat pentru a captura produsul de reacţie;
 3. iluminării necorespunzătoare în laborator şi respiraţiei noastre;
 4. formării clorurii de amoniu.
  3. Se pot spune următoarele:
 1. energia cinetică a unei molecule este afectată de temperatură, presiune şi dimensiunea moleculei;
 2. moleculele au energie în toate stările gazoasă, lichidă şi solidă;
 3. energia cinetică a unei molecule este afectată numai de temperatură;
 4. moleculele au viteze numai în stare gazoasă.
  4. Poziţia inelului în experiment:
 1. este dependentă de lungimea tubului şi lăţimea tubului;
 2. nu este influenţată de concentraţiile soluţiilor utilizate;
 3. este dependentă de viteza de difuzie a fiecărei specii implicate;
 4. este dependentă de propagarea speciilor ca şi molecule neutre şi nu ca şi ioni.
  5. La capetele tubului apar următoarele reacţii de echilibru:
 1. NH3 + HCl NH4Cl;
 2. HCl + H2O Cl- + H3O+;
 3. NH3 + H2O NH4+ + HO-;
 4. NH4+ + Cl- NH4Cl.

FINAL TEST AT LABORATORY
Diffusion and molecular speeds

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. As you concluded from the experiment, the molecules of a gas at equilibrium:
 1. all are moving in an arbitrary direction;
 2. have all same speed;
 3. are considered to be at the same temperature, but may have different energies;
 4. all are moving in the same direction.
  2. The fog observed during the experiment is due to:
 1. presence of the chlorine;
 2. our experiment designed to trap the product of the reaction;
 3. unproper illumination in the laboratory and our breathing;
 4. formation of the ammonium chloride.
  3. We may say the followings:
 1. the kinetic energy of a molecule is affected by temperature, pressure and size of the molecule;
 2. the molecules have energy in all gaseous, liquid and solid states;
 3. the kinetic energy of a molecule is affected by temperature only;
 4. the molecules have speeds only in gaseous state.
  4. The position of the ring in the experiment:
 1. is dependent on the length of the tube and the width of the tube;
 2. is not influenced by the concentrations of the solutions used;
 3. is dependent on the speed of diffusion of each involved species;
 4. is dependent on the propagation of the species as neutral molecules and not as ions.
  5. At the ends of the tube occurs the following equilibrium reactions:
 1. NH3 + HCl NH4Cl;
 2. HCl + H2O Cl- + H3O+;
 3. NH3 + H2O NH4+ + HO-;
 4. NH4+ + Cl- NH4Cl.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza calitativă a metalelor şi aliajelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Când circuitul electric este închis:
 1. elementele din metalele sunt trecute în soluţie sub formă de cationi;
 2. elementele din metalele sunt trecute în soluţie sub formă de ioni;
 3. disocierea apei este inhibată;
 4. curentul electric evită proba şi hârtia.
  2. Când plumbul este identificat:
 1. apare un complex roşu-brun;
 2. se observă o eliberare de caldură;
 3. apare un complex galben;
 4. reacţiile utilizate în mod clar îi indică prezenţa.
  3. Când aluminiul este identificat:
 1. folosirea alizarinei, împreună cu hidroxidul de amoniu oferă un indiciu mai selectiv cu privire la prezenţa aluminiului;
 2. prezenţa altor ioni poate produce un rezultat fals negativ;
 3. folosirea hidroxidului de amoniu este suficientă pentru a avea indicii clare cu privire la prezenţa aluminiului;
 4. folosirea alizarinei, împreună cu hidroxidul de amoniu oferă un complex colorat roşu.
  4. De ce umezim hârtia cu soluţie de azotat de sodiu?
 1. pentru a acţiona ca un electrolit;
 2. să ne acomodăm în a utiliza substanţe chimice;
 3. pentru oprirea după un timp reacţiei chimice care are loc;
 4. pentru a permite trecerea curentului electric prin hârtia umezită.
  5. Această metodă de analiză de metale şi aliaje este:
 1. utilă pentru metale pure, nu atât de utilă pentru aliaje;
 2. o metodă calitativă de analiză;
 3. o metodă distructivă de analiză;
 4. o metodă cantitativă de analiză.

FINAL TEST AT LABORATORY
Qualitative analysis of metals and alloys

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. When the electrical circuit is closed:
 1. elements from the metals are passed into solution as cations;
 2. elements from the metals are passed into solution as ions;
 3. water dissociation is inhibited;
 4. the electric current avoids the sample and the paper.
  2. When the lead is identified:
 1. a red-brown complex appears;
 2. a heat release is observed;
 3. a yellow complex appears;
 4. the reactions used clearly indicates its presence.
  3. When aluminum is identified:
 1. using of alizarin along with ammonium hidroxide provide a more selective indication about the presence of aluminum;
 2. the presence of other ions may produce a false negative outcome;
 3. using of ammonium hidroxide is enough in order to have a clear guess about the presence of the aluminum;
 4. using of alizarin along with ammonium hidroxide provide a red colored complex.
  4. Why moisten the paper with solution of sodium nitrate?
 1. to work as an electrolyte;
 2. to accomodate ourselves to use chemicals;
 3. for stopping after a while the chemical reaction that takes place;
 4. to allow passing of the electrical current through moistened paper.
  5. This method of analysis of metals and alloys is:
 1. useful for pure metals, not so useful for alloys;
 2. a qualitative method of analysis;
 3. a destructive method of analysis;
 4. a quantitative method of analysis.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza calitativă a metalelor şi aliajelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Când plumbul este identificat:
 1. sunt utilizate substanţe periculoase;
 2. reacţiile utilizate în mod clar îi indică prezenţa;
 3. apare un complex galben;
 4. ar trebui să fie luate măsuri de precauţie pentru deseurile toxice eliminate.
  2. Când circuitul electric este închis:
 1. curentul electric trece prin probă şi hârtie;
 2. elementele din metalele sunt trecute în soluţie sub formă de ioni;
 3. elemente din soluţie sunt trecute în probă ca metale;
 4. curentul electric evită proba şi hârtia.
  3. Înainte de analiza probei, hârtia necesită ca:
 1. să fie umezită cu un electrolit;
 2. să fie tăiată în bucăţi mici;
 3. să fie uscată;
 4. să i se măsoare suprafaţa.
  4. Când aluminiul este identificat:
 1. ar trebui să fie luate măsuri de precauţie suplimentare deoarece talerele sunt realizate de asemenea din aluminiu;
 2. folosirea hidroxidului de amoniu este suficientă pentru a avea indicii clare cu privire la prezenţa aluminiului;
 3. există multe reacţii posibile de identificare;
 4. doar o reacţie de identificare este posibilă.
  5. Sarcinile electrice ce apar la trecerea metalelor în soluţie pot fi:
 1. Fe3+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+;
 2. dependente de intensitatea curentului aplicat la electrograf şi compoziţia aliajului metalic;
 3. Fe2+; Co2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Al3+;
 4. Fe2+; Ni4+; Cu1+; Zn2+; Co5+; Cr6+.

FINAL TEST AT LABORATORY
Qualitative analysis of metals and alloys

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. When the lead is identified:
 1. dangerous substances are used;
 2. the reactions used clearly indicates its presence;
 3. a yellow complex appears;
 4. precautions should be made for toxic wastes disposal.
  2. When the electrical circuit is closed:
 1. the electric current passes the sample and the paper;
 2. elements from the metals are passed into solution as ions;
 3. elements from the solution are passed into sample as metals;
 4. the electric current avoids the sample and the paper.
  3. Before analysis of the sample, the paper requires:
 1. to be moistened with an electrolyte;
 2. to be cut in small pieces;
 3. to be dry;
 4. to measure its surface.
  4. When aluminum is identified:
 1. supplementary precautions should be taken, because the plates are made from aluminum too;
 2. using of ammonium hidroxide is enough in order to have a clear guess about the presence of the aluminum;
 3. there are many identification reactions possible;
 4. only one identification reaction is possible.
  5. The electric charges after passing the metals into solution may be:
 1. Fe3+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+;
 2. dependent on the intensity of the current applied to the electrograf and composition of the metal alloy;
 3. Fe2+; Co2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Al3+;
 4. Fe2+; Ni4+; Cu1+; Zn2+; Co5+; Cr6+.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza calitativă a metalelor şi aliajelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Când aluminiul este identificat:
 1. este identificat ca cationul Al3+;
 2. există multe reacţii posibile de identificare;
 3. prezenţa altor ioni poate produce un rezultat fals negativ;
 4. este identificat ca cationul Al1+.
  2. Înainte de analiza probei, hârtia necesită ca:
 1. să fie umezită cu un electrolit;
 2. să fie tăiată în bucăţi mici;
 3. să fie arsă;
 4. să fie acidulată.
  3. Această metodă de analiză de metale şi aliaje este:
 1. o metodă calitativă de analiză;
 2. utilă pentru aliaje, nu atât de utilă pentru metale;
 3. utilă atât pentru metale şi aliaje;
 4. o metodă distructivă de analiză.
  4. Sarcinile electrice ce apar la trecerea metalelor în soluţie pot fi:
 1. Fe2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+;
 2. Fe2+; Co2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Al3+;
 3. Fe2+; Ni3+; Cu1+; Zn3+; Co3+; Cr2+;
 4. Fe2+; Ni4+; Cu1+; Zn2+; Co5+; Cr6+.
  5. De ce umezim hârtia cu soluţie de azotat de sodiu?
 1. pentru a permite trecerea curentului electric prin hârtia umezită;
 2. pentru a acţiona ca un electrolit;
 3. pentru oprirea după un timp reacţiei chimice care are loc;
 4. să fie tăiată cu uşurinţă cu foarfeca.

FINAL TEST AT LABORATORY
Qualitative analysis of metals and alloys

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. When aluminum is identified:
 1. is identified as Al3+ cation;
 2. there are many identification reactions possible;
 3. the presence of other ions may produce a false negative outcome;
 4. is identified as Al1+ cation.
  2. Before analysis of the sample, the paper requires:
 1. to be moistened with an electrolyte;
 2. to be cut in small pieces;
 3. to be burned;
 4. to be acidified.
  3. This method of analysis of metals and alloys is:
 1. a qualitative method of analysis;
 2. useful for alloys, not so useful for metals;
 3. useful for both metals and alloys;
 4. a destructive method of analysis.
  4. The electric charges after passing the metals into solution may be:
 1. Fe2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+;
 2. Fe2+; Co2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Al3+;
 3. Fe2+; Ni3+; Cu1+; Zn3+; Co3+; Cr2+;
 4. Fe2+; Ni4+; Cu1+; Zn2+; Co5+; Cr6+.
  5. Why moisten the paper with solution of sodium nitrate?
 1. to allow passing of the electrical current through moistened paper;
 2. to work as an electrolyte;
 3. for stopping after a while the chemical reaction that takes place;
 4. to be easily cut with scissors.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza calitativă a metalelor şi aliajelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Când circuitul electric este închis:
 1. anionii din soluţie sunt trecuţi în probă ca metale;
 2. elementele din metalele sunt trecute în soluţie sub formă de cationi;
 3. elementele din metalele sunt trecute în soluţie sub formă de ioni;
 4. curentul electric trece prin probă şi hârtie.
  2. Când plumbul este identificat:
 1. reacţiile utilizate în mod clar îi indică prezenţa;
 2. interferenţa altor ioni poate afecta rezultatul;
 3. apare un complex roşu-brun;
 4. apare un complex galben.
  3. Când aluminiul este identificat:
 1. prezenţa altor ioni poate produce un rezultat adevărat negativ;
 2. prezenţa altor ioni poate produce un rezultat fals pozitiv;
 3. folosirea alizarinei, împreună cu hidroxidul de amoniu oferă un complex colorat roşu;
 4. ar trebui să fie luate măsuri de precauţie suplimentare deoarece talerele sunt realizate de asemenea din aluminiu.
  4. Sarcinile electrice ce apar la trecerea metalelor în soluţie pot fi:
 1. Fe2+; Ni1+; Cu1+; Zn3+; Co2+; Cr6+;
 2. Fe2+; Ni4+; Cu1+; Zn2+; Co5+; Cr6+;
 3. Fe3+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+;
 4. Fe2+; Ni3+; Cu1+; Zn3+; Co3+; Cr2+.
  5. De ce umezim hârtia cu soluţie de azotat de sodiu?
 1. pentru a acţiona ca un electrolit;
 2. pentru oprirea după un timp reacţiei chimice care are loc;
 3. să fie tăiată cu uşurinţă cu foarfeca;
 4. pentru a permite trecerea curentului electric prin hârtia umezită.

FINAL TEST AT LABORATORY
Qualitative analysis of metals and alloys

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. When the electrical circuit is closed:
 1. anions from the solution are passed into sample as metals;
 2. elements from the metals are passed into solution as cations;
 3. elements from the metals are passed into solution as ions;
 4. the electric current passes the sample and the paper.
  2. When the lead is identified:
 1. the reactions used clearly indicates its presence;
 2. interference of other ions may affect the outcome;
 3. a red-brown complex appears;
 4. a yellow complex appears.
  3. When aluminum is identified:
 1. the presence of other ions may produce a true negative outcome;
 2. the presence of other ions may produce a false positive outcome;
 3. using of alizarin along with ammonium hidroxide provide a red colored complex;
 4. supplementary precautions should be taken, because the plates are made from aluminum too.
  4. The electric charges after passing the metals into solution may be:
 1. Fe2+; Ni1+; Cu1+; Zn3+; Co2+; Cr6+;
 2. Fe2+; Ni4+; Cu1+; Zn2+; Co5+; Cr6+;
 3. Fe3+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+;
 4. Fe2+; Ni3+; Cu1+; Zn3+; Co3+; Cr2+.
  5. Why moisten the paper with solution of sodium nitrate?
 1. to work as an electrolyte;
 2. for stopping after a while the chemical reaction that takes place;
 3. to be easily cut with scissors;
 4. to allow passing of the electrical current through moistened paper.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza calitativă a metalelor şi aliajelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Când plumbul este identificat:
 1. interferenţa altor ioni poate afecta rezultatul;
 2. se observă o eliberare de caldură;
 3. apare un complex galben;
 4. reacţiile utilizate în mod clar îi indică prezenţa.
  2. Sarcinile electrice ce apar la trecerea metalelor în soluţie pot fi:
 1. Fe2+; Pb2+; Sn4+; Zn2+; Co5+; Cr6+;
 2. Fe2+; Ni4+; Cu1+; Zn2+; Co5+; Cr6+;
 3. Fe2+; Co2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Al3+;
 4. dependente de intensitatea curentului aplicat la electrograf şi compoziţia aliajului metalic.
  3. Când aluminiul este identificat:
 1. prezenţa altor ioni poate produce un rezultat fals negativ;
 2. folosirea hidroxidului de amoniu este suficientă pentru a avea indicii clare cu privire la prezenţa aluminiului;
 3. prezenţa altor ioni poate produce un rezultat fals pozitiv;
 4. este identificat ca cationul Al3+.
  4. Când circuitul electric este închis:
 1. elemente din soluţie sunt trecute în probă ca metale;
 2. cationii din soluţie sunt trecuţi în probă ca metale;
 3. anionii din soluţie sunt trecuţi în probă ca metale;
 4. curentul electric trece prin probă şi hârtie.
  5. Această metodă de analiză de metale şi aliaje este:
 1. utilă pentru aliaje, nu atât de utilă pentru metale;
 2. utilă atât pentru metale şi aliaje;
 3. o metodă distructivă de analiză;
 4. o metodă nedistructivă de analiză.

FINAL TEST AT LABORATORY
Qualitative analysis of metals and alloys

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. When the lead is identified:
 1. interference of other ions may affect the outcome;
 2. a heat release is observed;
 3. a yellow complex appears;
 4. the reactions used clearly indicates its presence.
  2. The electric charges after passing the metals into solution may be:
 1. Fe2+; Pb2+; Sn4+; Zn2+; Co5+; Cr6+;
 2. Fe2+; Ni4+; Cu1+; Zn2+; Co5+; Cr6+;
 3. Fe2+; Co2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Al3+;
 4. dependent on the intensity of the current applied to the electrograf and composition of the metal alloy.
  3. When aluminum is identified:
 1. the presence of other ions may produce a false negative outcome;
 2. using of ammonium hidroxide is enough in order to have a clear guess about the presence of the aluminum;
 3. the presence of other ions may produce a false positive outcome;
 4. is identified as Al3+ cation.
  4. When the electrical circuit is closed:
 1. elements from the solution are passed into sample as metals;
 2. cations from the solution are passed into sample as metals;
 3. anions from the solution are passed into sample as metals;
 4. the electric current passes the sample and the paper.
  5. This method of analysis of metals and alloys is:
 1. useful for alloys, not so useful for metals;
 2. useful for both metals and alloys;
 3. a destructive method of analysis;
 4. a nondestructive method of analysis.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza calitativă a metalelor şi aliajelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Această metodă de analiză de metale şi aliaje este:
 1. utilă atât pentru metale şi aliaje;
 2. o metodă calitativă de analiză;
 3. o metodă cantitativă de analiză;
 4. nu este utilă nici pentru metale nici pentru aliaje.
  2. Înainte de analiza probei, hârtia necesită ca:
 1. să fie uscată;
 2. să i se măsoare suprafaţa;
 3. să fie umezită cu un electrolit;
 4. să fie acidulată.
  3. De ce umezim hârtia cu soluţie de azotat de sodiu?
 1. pentru furniza cationi pentru analiză;
 2. pentru a avea ceva de a face în laborator;
 3. pentru ca hârtia să acţioneze ca izolator;
 4. pentru a acţiona ca un electrolit.
  4. Când aluminiul este identificat:
 1. folosirea hidroxidului de amoniu este suficientă pentru a avea indicii clare cu privire la prezenţa aluminiului;
 2. este identificat ca cationul Al2+;
 3. folosirea alizarinei, împreună cu hidroxidul de amoniu oferă un complex colorat roşu;
 4. prezenţa altor ioni poate produce un rezultat fals pozitiv.
  5. Când circuitul electric este închis:
 1. suprafaţa probei este cu rapiditate acoperită de un strat protector de electroni;
 2. elemente din metalele sunt trecute în soluţie sub formă de anioni;
 3. anionii din soluţie sunt trecuţi în probă ca metale;
 4. curentul electric trece prin probă şi hârtie.

FINAL TEST AT LABORATORY
Qualitative analysis of metals and alloys

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. This method of analysis of metals and alloys is:
 1. useful for both metals and alloys;
 2. a qualitative method of analysis;
 3. a quantitative method of analysis;
 4. not useful for both metals and alloys.
  2. Before analysis of the sample, the paper requires:
 1. to be dry;
 2. to measure its surface;
 3. to be moistened with an electrolyte;
 4. to be acidified.
  3. Why moisten the paper with solution of sodium nitrate?
 1. to provide cations for analysis;
 2. to have something to do in the laboratory;
 3. for the paper to work as isolator;
 4. to work as an electrolyte.
  4. When aluminum is identified:
 1. using of ammonium hidroxide is enough in order to have a clear guess about the presence of the aluminum;
 2. is identified as Al2+ cation;
 3. using of alizarin along with ammonium hidroxide provide a red colored complex;
 4. the presence of other ions may produce a false positive outcome.
  5. When the electrical circuit is closed:
 1. surface of the sample is fastly covered by a protecting shield of electrons;
 2. elements from the metals are passed into solution as anions;
 3. anions from the solution are passed into sample as metals;
 4. the electric current passes the sample and the paper.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Obţinerea oxigenului şi legile gazelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Pentru starea gazoasă:
 1. presiunea se citeşte de pe barometru;
 2. presiunea depinde de modelul care este utilizat pentru o aproxima;
 3. presiunea se poate modifica atunci când apare o reacţie chimică;
 4. există o ecuaţie utilizabilă mereu, p·V = n·R·T.
  2. În laborator s-a studiat:
 1. obţinerea de ozon, folosind reacţia KClO3(+ MnO2, caldură) → KCl + O3;
 2. descompunerea cloratului de potasiu la clorura de potasiu când ozonul este eliberat;
 3. magnitudinea abaterilor diferitelor modele de aproximare a stării gazoase;
 4. descompunerea cloratului de potasiu la clorura de potasiu când oxigenul este eliberat.
  3. O ecuaţie de stare pentru un gaz real este:
 1. o relaţie obţinută după efectuarea experimentului;
 2. o relaţie între un anumit număr de parametri de stare;
 3. utilizabilă în laborator, dar nu este de a fi utilizată în altă parte;
 4. o relaţie derivată pentru a aproxima relaţia dintre parametrii de stare.
  4. Valorile luate din experimentul efectuat în laborator au indicat că:
 1. a fost eliberat oxigen ca urmare a descompunerii;
 2. a fost eliberat ozon ca urmare a descompunerii;
 3. cu cât mai simplu este modelul folosit pentru a aproxima comportamentul, cu atât este mai bun este agrementul;
 4. nu avem suficiente informaţii pentru a decide ce gaz a fost eliberat din reacţie.
  5. Pe baza experienţei noastre după efectuarea experimentului, putem spune că oxigenul poate fi obţinut din:
 1. Ag + O2 → Ag2O;
 2. deschiderea unei sticle de apă cu bule;
 3. distilarea aerului lichid;
 4. H2O2 → H2O + O2.

FINAL TEST AT LABORATORY
Obtaining of the oxygen and gases laws

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. For gaseous state:
 1. pressure is to be read from the barometer;
 2. the pressure depends on the model which are used to approximate it;
 3. the pressure is subject to change when a chemical reaction occurs;
 4. it exists an equation for all, p·V = n·R·T.
  2. In the laboratory were studied:
 1. the obtaining of the ozone, by using the reaction KClO3 (+MnO2, heat) → KCl + O3;
 2. decomposition of the potasium chlorate to potasium chloride when ozone is released;
 3. the magnitude of the deviations of different models of approximating gaseous state;
 4. decomposition of the potasium chlorate to potasium chloride when oxygen is released.
  3. A state equation for a real gas is:
 1. a relation obtained after conducting of the experiment;
 2. a relation between an certain number of state parameters;
 3. usable in the laboratory, but is not to be used somewhere else;
 4. a relation derived to approximate the relation between state parameters.
  4. The values taken from the experiment conducted in the laboratory indicated that:
 1. oxigen were released as result of the decomposition;
 2. ozone were released as result of the decomposition;
 3. as more simple the model is used to approximate the behavior, as best agreement is obtained;
 4. we do not possess enough information to decide what gas was released from the reaction.
  5. Based on our experience after conducting the experiment, we may say that the oxygen can be obtained from:
 1. Ag + O2 → Ag2O;
 2. opening a bubble water bottle;
 3. distillation of the liquid air;
 4. H2O2 → H2O + O2.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Obţinerea oxigenului şi legile gazelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Pentru starea gazoasă:
 1. presiunea se poate modifica atunci când apare o reacţie chimică;
 2. presiunea depinde de modelul care este utilizat pentru o aproxima;
 3. presiunea este mult mai mică decât în stare lichidă;
 4. presiunea se citeşte de pe barometru.
  2. În laborator s-a studiat:
 1. producerea unor gaze ca urmare a unei pierderi de masă a unui solid;
 2. descompunerea clorurii de potasiu la cloratul de potasiu când oxigenul este eliberat;
 3. descompunerea cloratului de potasiu la clorura de potasiu când oxigenul este eliberat;
 4. magnitudinea abaterilor diferitelor modele de aproximare a stării gazoase.
  3. O ecuaţie de stare pentru un gaz real este:
 1. o relaţie derivată pentru a aproxima relaţia dintre parametrii de stare;
 2. o relaţie care ţine cont de anumite abateri de la modelul ideal;
 3. o relaţie între un număr nelimitat de parametri de stare;
 4. utilizabilă în laborator, dar nu este de a fi utilizată în altă parte.
  4. Valorile luate din experimentul efectuat în laborator au indicat că:
 1. a fost eliberat oxigen ca urmare a descompunerii;
 2. modelul ideal al unui gaz aproximează cel mai bine comportamentul gazului eliberat;
 3. modelul ideal al unui gaz aproximează cel mai rău comportamentul gazului eliberat;
 4. a fost eliberat aer ca urmare a descompunerii.
  5. Pe baza experienţei noastre după efectuarea experimentului, putem spune că oxigenul poate fi obţinut din:
 1. KClO3 → KCl + O2;
 2. H2O2 → H2O + O2;
 3. K2MnO4 + MnO2 + O2 → KMnO4;
 4. Ag + O2 → Ag2O.

FINAL TEST AT LABORATORY
Obtaining of the oxygen and gases laws

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. For gaseous state:
 1. the pressure is subject to change when a chemical reaction occurs;
 2. the pressure depends on the model which are used to approximate it;
 3. the pressure is much lower than in liquid state;
 4. pressure is to be read from the barometer.
  2. In the laboratory were studied:
 1. the producing of some gas as result of a lost of the mass of a solid;
 2. decomposition of the potasium chloride to potasium chlorate when oxygen is released;
 3. decomposition of the potasium chlorate to potasium chloride when oxygen is released;
 4. the magnitude of the deviations of different models of approximating gaseous state.
  3. A state equation for a real gas is:
 1. a relation derived to approximate the relation between state parameters;
 2. a relation which takes into account certain deviations from the ideal model;
 3. a relation between an unlimited number of state parameters;
 4. usable in the laboratory, but is not to be used somewhere else.
  4. The values taken from the experiment conducted in the laboratory indicated that:
 1. oxigen were released as result of the decomposition;
 2. the ideal model of a gas approximated the best the behavior of the released gas;
 3. the ideal model of a gas approximated the worst the behavior of the released gas;
 4. air were released as result of the decomposition.
  5. Based on our experience after conducting the experiment, we may say that the oxygen can be obtained from:
 1. KClO3 → KCl + O2;
 2. H2O2 → H2O + O2;
 3. K2MnO4 + MnO2 + O2 → KMnO4;
 4. Ag + O2 → Ag2O.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Obţinerea oxigenului şi legile gazelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Pentru starea gazoasă:
 1. presiunea este exact la fel ca şi în stare lichidă;
 2. presiunea se poate modifica atunci când apare o reacţie chimică;
 3. presiunea se citeşte de pe barometru;
 4. există o ecuaţie utilizabilă mereu, p·V = n·R·T.
  2. Pe baza experienţei noastre după efectuarea experimentului, putem spune că oxigenul poate fi obţinut din:
 1. KNO3 → KNO2 + O2;
 2. H2O + O2 → H2O2;
 3. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2;
 4. K2Cr2O7 → K2CrO4 + Cr2O3 + O2.
  3. Valorile luate din experimentul efectuat în laborator au indicat că:
 1. a fost eliberat ozon ca urmare a descompunerii;
 2. a fost eliberat oxigen ca urmare a descompunerii;
 3. modelul ideal al unui gaz aproximează cel mai rău comportamentul gazului eliberat;
 4. modelul ideal al unui gaz aproximează cel mai bine comportamentul gazului eliberat.
  4. O ecuaţie de stare pentru un gaz real este:
 1. o relaţie care poate implica unele constante dependente de compoziţia gazului;
 2. o relaţie care ţine cont de anumite abateri de la modelul ideal;
 3. o relaţie între un număr nelimitat de parametri de stare;
 4. o relaţie derivată pentru a aproxima relaţia dintre parametrii de stare.
  5. În laborator s-a studiat:
 1. creşterea presiunii unui gaz la încălzire;
 2. creşterea temperaturii unei mase solide la încălzire;
 3. descompunerea clorurii de potasiu la cloratul de potasiu când ozonul este eliberat;
 4. pierderea din masa unui solid ca urmare a producerii unor gaze.

FINAL TEST AT LABORATORY
Obtaining of the oxygen and gases laws

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. For gaseous state:
 1. the pressure is exactly the same as in liquid state;
 2. the pressure is subject to change when a chemical reaction occurs;
 3. pressure is to be read from the barometer;
 4. it exists an equation for all, p·V = n·R·T.
  2. Based on our experience after conducting the experiment, we may say that the oxygen can be obtained from:
 1. KNO3 → KNO2 + O2;
 2. H2O + O2 → H2O2;
 3. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2;
 4. K2Cr2O7 → K2CrO4 + Cr2O3 + O2.
  3. The values taken from the experiment conducted in the laboratory indicated that:
 1. ozone were released as result of the decomposition;
 2. oxigen were released as result of the decomposition;
 3. the ideal model of a gas approximated the worst the behavior of the released gas;
 4. the ideal model of a gas approximated the best the behavior of the released gas.
  4. A state equation for a real gas is:
 1. a relation which may involve some constants dependent of gas composition;
 2. a relation which takes into account certain deviations from the ideal model;
 3. a relation between an unlimited number of state parameters;
 4. a relation derived to approximate the relation between state parameters.
  5. In the laboratory were studied:
 1. increasing of the pressure of a gas when was heated;
 2. increasing of the temperature of a solid mass when was heated;
 3. decomposition of the potasium chloride to potasium chlorate when ozone is released;
 4. the lost of the mass of a solid as result of producing of some gas.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Obţinerea oxigenului şi legile gazelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. O ecuaţie de stare pentru un gaz real este:
 1. o relaţie care ţine cont de anumite abateri de la modelul ideal;
 2. o relaţie care poate implica unele constante dependente de compoziţia gazului;
 3. utilizabilă în laborator, dar nu este de a fi utilizată în altă parte;
 4. o relaţie obţinută după efectuarea experimentului.
  2. Pentru starea gazoasă:
 1. presiunea este aproximativ aceeaşi ca şi în stare lichidă;
 2. presiunea depinde de modelul care este utilizat pentru o aproxima;
 3. presiunea este exact la fel ca şi în stare lichidă;
 4. presiunea se poate modifica atunci când apare o reacţie chimică.
  3. Pe baza experienţei noastre după efectuarea experimentului, putem spune că oxigenul poate fi obţinut din:
 1. KNO3 → KNO2 + O2;
 2. deschiderea unei sticle de apă cu bule;
 3. KCl + O2 → KClO3;
 4. KClO3 → KCl + O2.
  4. Valorile luate din experimentul efectuat în laborator au indicat că:
 1. modelul ideal al unui gaz aproximează cel mai rău comportamentul gazului eliberat;
 2. cu cât mai simplu este modelul folosit pentru a aproxima comportamentul, cu atât este mai bun este agrementul;
 3. nu avem suficiente informaţii pentru a decide ce gaz a fost eliberat din reacţie;
 4. a fost eliberat oxigen ca urmare a descompunerii.
  5. În laborator s-a studiat:
 1. descompunerea cloratului de potasiu la clorura de potasiu când ozonul este eliberat;
 2. descompunerea clorurii de potasiu la cloratul de potasiu când ozonul este eliberat;
 3. magnitudinea abaterilor diferitelor modele de aproximare a stării gazoase;
 4. producerea unor gaze ca urmare a unei pierderi de masă a unui solid.

FINAL TEST AT LABORATORY
Obtaining of the oxygen and gases laws

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. A state equation for a real gas is:
 1. a relation which takes into account certain deviations from the ideal model;
 2. a relation which may involve some constants dependent of gas composition;
 3. usable in the laboratory, but is not to be used somewhere else;
 4. a relation obtained after conducting of the experiment.
  2. For gaseous state:
 1. the pressure is approximately the same as in liquid state;
 2. the pressure depends on the model which are used to approximate it;
 3. the pressure is exactly the same as in liquid state;
 4. the pressure is subject to change when a chemical reaction occurs.
  3. Based on our experience after conducting the experiment, we may say that the oxygen can be obtained from:
 1. KNO3 → KNO2 + O2;
 2. opening a bubble water bottle;
 3. KCl + O2 → KClO3;
 4. KClO3 → KCl + O2.
  4. The values taken from the experiment conducted in the laboratory indicated that:
 1. the ideal model of a gas approximated the worst the behavior of the released gas;
 2. as more simple the model is used to approximate the behavior, as best agreement is obtained;
 3. we do not possess enough information to decide what gas was released from the reaction;
 4. oxigen were released as result of the decomposition.
  5. In the laboratory were studied:
 1. decomposition of the potasium chlorate to potasium chloride when ozone is released;
 2. decomposition of the potasium chloride to potasium chlorate when ozone is released;
 3. the magnitude of the deviations of different models of approximating gaseous state;
 4. the producing of some gas as result of a lost of the mass of a solid.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Obţinerea oxigenului şi legile gazelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Pentru starea gazoasă:
 1. presiunea este mult mai mare decât în stare lichidă;
 2. presiunea se poate modifica atunci când apare o reacţie chimică;
 3. presiunea se citeşte de pe barometru;
 4. presiunea depinde de modelul care este utilizat pentru o aproxima.
  2. În laborator s-a studiat:
 1. descompunerea cloratului de potasiu la clorura de potasiu când oxigenul este eliberat;
 2. descompunerea clorurii de potasiu la cloratul de potasiu când ozonul este eliberat;
 3. magnitudinea abaterilor diferitelor modele de aproximare a stării gazoase;
 4. creşterea presiunii unui gaz la încălzire.
  3. O ecuaţie de stare pentru un gaz real este:
 1. o relaţie care poate implica unele constante dependente de compoziţia gazului;
 2. utilizabilă în laborator, dar nu este de a fi utilizată în altă parte;
 3. o relaţie între un număr nelimitat de parametri de stare;
 4. o relaţie între un anumit număr de parametri de stare.
  4. Pe baza experienţei noastre după efectuarea experimentului, putem spune că oxigenul poate fi obţinut din:
 1. K2CrO4 + Cr2O3 + O2 → K2Cr2O7;
 2. Ag + O2 → Ag2O;
 3. H2O2 → H2O + O2;
 4. Ag2O → Ag + O2.
  5. Valorile luate din experimentul efectuat în laborator au indicat că:
 1. nu avem suficiente informaţii pentru a decide ce gaz a fost eliberat din reacţie;
 2. modelul ideal al unui gaz aproximează cel mai rău comportamentul gazului eliberat;
 3. a fost eliberat ozon ca urmare a descompunerii;
 4. avem suficiente informaţii pentru a decide ce gaz a fost eliberat din reacţie.

FINAL TEST AT LABORATORY
Obtaining of the oxygen and gases laws

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. For gaseous state:
 1. the pressure is much higher than in liquid state;
 2. the pressure is subject to change when a chemical reaction occurs;
 3. pressure is to be read from the barometer;
 4. the pressure depends on the model which are used to approximate it.
  2. In the laboratory were studied:
 1. decomposition of the potasium chlorate to potasium chloride when oxygen is released;
 2. decomposition of the potasium chloride to potasium chlorate when ozone is released;
 3. the magnitude of the deviations of different models of approximating gaseous state;
 4. increasing of the pressure of a gas when was heated.
  3. A state equation for a real gas is:
 1. a relation which may involve some constants dependent of gas composition;
 2. usable in the laboratory, but is not to be used somewhere else;
 3. a relation between an unlimited number of state parameters;
 4. a relation between an certain number of state parameters.
  4. Based on our experience after conducting the experiment, we may say that the oxygen can be obtained from:
 1. K2CrO4 + Cr2O3 + O2 → K2Cr2O7;
 2. Ag + O2 → Ag2O;
 3. H2O2 → H2O + O2;
 4. Ag2O → Ag + O2.
  5. The values taken from the experiment conducted in the laboratory indicated that:
 1. we do not possess enough information to decide what gas was released from the reaction;
 2. the ideal model of a gas approximated the worst the behavior of the released gas;
 3. ozone were released as result of the decomposition;
 4. we possess enough information to decide what gas was released from the reaction.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Obţinerea oxigenului şi legile gazelor

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Valorile luate din experimentul efectuat în laborator au indicat că:
 1. modelul ideal al unui gaz aproximează cel mai bine comportamentul gazului eliberat;
 2. cu cât mai simplu este modelul folosit pentru a aproxima comportamentul, cu atât este mai bun este agrementul;
 3. a fost eliberat ozon ca urmare a descompunerii;
 4. a fost eliberat oxigen ca urmare a descompunerii.
  2. Pe baza experienţei noastre după efectuarea experimentului, putem spune că oxigenul poate fi obţinut din:
 1. KCl + O2 → KClO3;
 2. K2CrO4 + Cr2O3 + O2 → K2Cr2O7;
 3. K2MnO4 + MnO2 + O2 → KMnO4;
 4. KNO3 → KNO2 + O2.
  3. O ecuaţie de stare pentru un gaz real este:
 1. o relaţie care ţine cont de anumite abateri de la modelul ideal;
 2. o relaţie care este întotdeauna adevarată, independent de valorile parametrilor de stare;
 3. o relaţie între un număr nelimitat de parametri de stare;
 4. o relaţie care poate implica unele constante dependente de compoziţia gazului.
  4. În laborator s-a studiat:
 1. descompunerea cloratului de potasiu la clorura de potasiu când ozonul este eliberat;
 2. creşterea presiunii unui gaz la încălzire;
 3. descompunerea cloratului de potasiu la clorura de potasiu când oxigenul este eliberat;
 4. obţinerea de ozon, folosind reacţia KClO3(+ MnO2, caldură) → KCl + O3.
  5. Pentru starea gazoasă:
 1. presiunea este aproximativ aceeaşi ca şi în stare lichidă;
 2. presiunea se poate modifica atunci când apare o reacţie chimică;
 3. presiunea este mult mai mare decât în stare lichidă;
 4. presiunea este exact la fel ca şi în stare lichidă.

FINAL TEST AT LABORATORY
Obtaining of the oxygen and gases laws

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. The values taken from the experiment conducted in the laboratory indicated that:
 1. the ideal model of a gas approximated the best the behavior of the released gas;
 2. as more simple the model is used to approximate the behavior, as best agreement is obtained;
 3. ozone were released as result of the decomposition;
 4. oxigen were released as result of the decomposition.
  2. Based on our experience after conducting the experiment, we may say that the oxygen can be obtained from:
 1. KCl + O2 → KClO3;
 2. K2CrO4 + Cr2O3 + O2 → K2Cr2O7;
 3. K2MnO4 + MnO2 + O2 → KMnO4;
 4. KNO3 → KNO2 + O2.
  3. A state equation for a real gas is:
 1. a relation which takes into account certain deviations from the ideal model;
 2. a relation which is always true, independent of the values of the state parameters;
 3. a relation between an unlimited number of state parameters;
 4. a relation which may involve some constants dependent of gas composition.
  4. In the laboratory were studied:
 1. decomposition of the potasium chlorate to potasium chloride when ozone is released;
 2. increasing of the pressure of a gas when was heated;
 3. decomposition of the potasium chlorate to potasium chloride when oxygen is released;
 4. the obtaining of the ozone, by using the reaction KClO3 (+MnO2, heat) → KCl + O3.
  5. For gaseous state:
 1. the pressure is approximately the same as in liquid state;
 2. the pressure is subject to change when a chemical reaction occurs;
 3. the pressure is much higher than in liquid state;
 4. the pressure is exactly the same as in liquid state.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Metode volumetrice şi gravimetrice în studiul coroziunii

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Care dintre următoarele reacţii pot fi numite ca fiind de coroziune:
 1. H+ + Fe → H2 + Fe2+;
 2. ZnO + CO → Zn + CO2;
 3. Fe2O3 + CO → Fe + CO2;
 4. ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O.
  2. Coroziunea metalelor:
 1. poate fi redusă prin galvanizare;
 2. este un proces benefic care arată stabilitatea metalelor;
 3. este de ajutor în procesul de curătare a suprafeţelor metalelor;
 4. poate fi redusă prin pasivare.
  3. În procesele de coroziune studiate:
 1. atunci când un gaz este eliberat volumul său depinde de cantitatea de metal corodat;
 2. un gaz este eliberat la ambele coroziuni ale zincului şi aluminiului;
 3. un gaz este eliberat numai la coroziunea aluminiului;
 4. uneori metalul îşi schimbă starea de oxidare.
  4. Pentru placa de aluminiu:
 1. volumul i se măsoară înainte şi după imersia în NaOH;
 2. a fost degresată în soluţie de hidroxid de sodiu;
 3. masa este măsurată înainte şi după imersia în NaOH;
 4. a fost implicată în metoda volumetrică de analiză a coroziunii.
  5. Pentru placa de zinc:
 1. a fost corodată în soluţie de acid sulfuric;
 2. a fost implicată în metoda gravimetrică de analiză a coroziunii;
 3. masa este măsurată înainte şi după imersia în H2SO4;
 4. suprafaţa i se măsoară înainte şi după imersia în H2SO4.

FINAL TEST AT LABORATORY
Volumetric and gravimetric methods in the study of corrosion

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. Which of the following reactions may be called as of corrosion:
 1. H+ + Fe → H2 + Fe2+;
 2. ZnO + CO → Zn + CO2;
 3. Fe2O3 + CO → Fe + CO2;
 4. ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O.
  2. Corrosion of metals:
 1. can be reduced by electroplating;
 2. is a beneficial process that shows the stability of metals;
 3. is helping in the process of cleaning the metals surfaces;
 4. can be reduced by passivation.
  3. In studied corrosion processes:
 1. when a gas is released its volume depends on the amount of metal corroded;
 2. a gas is released at both corrosion of zinc and aluminum;
 3. a gas is released only the corrosion of aluminum;
 4. sometimes the metal changes its oxidation state.
  4. The aluminum plate:
 1. its volume is measured before and after immersing it in NaOH;
 2. was degreased in sodium hydroxide solution;
 3. the mass is measured before and after immersing it in NaOH;
 4. was involved in the volumetric method of corrosion analysis.
  5. The zinc plate:
 1. was corroded with sulfuric acid solution;
 2. was involved in the gravimetric method of corrosion analysis;
 3. the mass is measured before and after immersing it in H2SO4;
 4. its surface is measured before and after immersing it in H2SO4.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Metode volumetrice şi gravimetrice în studiul coroziunii

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. În procesele de coroziune studiate:
 1. întotdeauna metalul îşi schimbă starea de oxidare;
 2. metalul nu îşi schimbă starea de oxidare;
 3. un gaz este eliberat numai la coroziunea zincului;
 4. un gaz este eliberat la ambele coroziuni ale zincului şi aluminiului.
  2. Care dintre următoarele reacţii pot fi numite ca fiind de coroziune:
 1. Al2O3 + NaOH → NaAlO2;
 2. ZnO + CO → Zn + CO2;
 3. Fe2O3 + CO → Fe + CO2;
 4. H+ + Ni → H2 + Ni2+.
  3. Pentru placa de zinc:
 1. volumul i se măsoară înainte şi după imersia în H2SO4;
 2. a fost implicată în metoda volumetrică de analiză a coroziunii;
 3. a fost corodată în soluţie de acid sulfuric;
 4. a fost degresată în soluţie de acid sulfuric.
  4. Pentru placa de aluminiu:
 1. a fost degresată în soluţie de hidroxid de sodiu;
 2. masa este măsurată înainte şi după imersia în NaOH;
 3. volumul i se măsoară înainte şi după imersia în NaOH;
 4. a fost implicată în metoda volumetrică de analiză a coroziunii.
  5. Coroziunea metalelor:
 1. poate fi redusă prin pasivare;
 2. poate furniza materii prime utile pentru analiză;
 3. este protecţia de durată împotriva agenţilor chimici;
 4. este de ajutor în procesul de curătare a suprafeţelor metalelor.

FINAL TEST AT LABORATORY
Volumetric and gravimetric methods in the study of corrosion

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. In studied corrosion processes:
 1. always the metal changes its oxidation state;
 2. the metal did not change its oxidation state;
 3. a gas is released only the corrosion of zinc;
 4. a gas is released at both corrosion of zinc and aluminum.
  2. Which of the following reactions may be called as of corrosion:
 1. Al2O3 + NaOH → NaAlO2;
 2. ZnO + CO → Zn + CO2;
 3. Fe2O3 + CO → Fe + CO2;
 4. H+ + Ni → H2 + Ni2+.
  3. The zinc plate:
 1. its volume is measured before and after immersing it in H2SO4;
 2. was involved in the volumetric method of corrosion analysis;
 3. was corroded with sulfuric acid solution;
 4. was degreased with sulfuric acid solution.
  4. The aluminum plate:
 1. was degreased in sodium hydroxide solution;
 2. the mass is measured before and after immersing it in NaOH;
 3. its volume is measured before and after immersing it in NaOH;
 4. was involved in the volumetric method of corrosion analysis.
  5. Corrosion of metals:
 1. can be reduced by passivation;
 2. may provide useful raw materials for analysis;
 3. is the protection in time to chemical agents;
 4. is helping in the process of cleaning the metals surfaces.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Metode volumetrice şi gravimetrice în studiul coroziunii

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Pentru placa de zinc:
 1. a fost implicată în metoda volumetrică de analiză a coroziunii;
 2. a fost degresată în soluţie de acid sulfuric;
 3. este de aşteptat sa aibă aproximativ aceeasi masă la sfârşitul semestrului ca la începutul acestuia;
 4. suprafaţa i se măsoară înainte şi după imersia în H2SO4.
  2. Pentru placa de aluminiu:
 1. a fost implicată în metoda gravimetrică de analiză a coroziunii;
 2. a fost implicată în metoda volumetrică de analiză a coroziunii;
 3. a fost degresată în soluţie de hidroxid de sodiu;
 4. a fost corodată în soluţie de hidroxid de sodiu.
  3. Coroziunea metalelor:
 1. este protecţia de durată împotriva agenţilor chimici;
 2. poate fi redusă prin pasivare;
 3. este de ajutor în procesul de curătare a suprafeţelor metalelor;
 4. poate furniza materii prime utile pentru analiză.
  4. Care dintre următoarele reacţii pot fi numite ca fiind de coroziune:
 1. Fe2O3 + CO → Fe + CO2;
 2. ZnO + CO → Zn + CO2;
 3. ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O;
 4. H+ + Fe → H2 + Fe2+.
  5. În procesele de coroziune studiate:
 1. un gaz este eliberat la ambele coroziuni ale zincului şi aluminiului;
 2. metalul nu îşi schimbă starea de oxidare;
 3. un gaz este eliberat numai la coroziunea aluminiului;
 4. metalul îşi schimbă starea de oxidare pentru a deveni un cation.

FINAL TEST AT LABORATORY
Volumetric and gravimetric methods in the study of corrosion

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. The zinc plate:
 1. was involved in the volumetric method of corrosion analysis;
 2. was degreased with sulfuric acid solution;
 3. is expected to have approximately the same mass at the end of the semester as at the beginning of it;
 4. its surface is measured before and after immersing it in H2SO4.
  2. The aluminum plate:
 1. was involved in the gravimetric method of corrosion analysis;
 2. was involved in the volumetric method of corrosion analysis;
 3. was degreased in sodium hydroxide solution;
 4. was corroded in sodium hydroxide solution.
  3. Corrosion of metals:
 1. is the protection in time to chemical agents;
 2. can be reduced by passivation;
 3. is helping in the process of cleaning the metals surfaces;
 4. may provide useful raw materials for analysis.
  4. Which of the following reactions may be called as of corrosion:
 1. Fe2O3 + CO → Fe + CO2;
 2. ZnO + CO → Zn + CO2;
 3. ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O;
 4. H+ + Fe → H2 + Fe2+.
  5. In studied corrosion processes:
 1. a gas is released at both corrosion of zinc and aluminum;
 2. the metal did not change its oxidation state;
 3. a gas is released only the corrosion of aluminum;
 4. the metal changes its oxidation state becoming an cation.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Metode volumetrice şi gravimetrice în studiul coroziunii

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Pentru placa de aluminiu:
 1. suprafaţa i se măsoară înainte şi după imersia în NaOH;
 2. a fost degresată în soluţie de hidroxid de sodiu;
 3. a fost implicată în metoda volumetrică de analiză a coroziunii;
 4. masa este măsurată înainte şi după imersia în NaOH.
  2. Care dintre următoarele reacţii pot fi numite ca fiind de coroziune:
 1. H+ + Zn → H2 + Zn2+;
 2. H+ + Fe → H2 + Fe2+;
 3. ZnO + CO → Zn + CO2;
 4. H2O + HO- + Al → H2 + Al(OH)4-.
  3. În procesele de coroziune studiate:
 1. întotdeauna metalul îşi schimbă starea de oxidare;
 2. un gaz este eliberat la ambele coroziuni ale zincului şi aluminiului;
 3. metalul îşi schimbă starea de oxidare pentru a deveni un cation;
 4. uneori metalul îşi schimbă starea de oxidare.
  4. Pentru placa de zinc:
 1. a fost degresată în soluţie de acid sulfuric;
 2. a fost implicată în metoda volumetrică de analiză a coroziunii;
 3. este de aşteptat sa aibă aproximativ aceeasi masă la sfârşitul semestrului ca la începutul acestuia;
 4. a fost corodată în soluţie de acid sulfuric.
  5. Coroziunea metalelor:
 1. are loc pur şi simplu prin expunerea la umiditate în aer;
 2. poate furniza materii prime utile pentru analiză;
 3. este protecţia de durată împotriva agenţilor chimici;
 4. este de ajutor în procesul de curătare a suprafeţelor metalelor.

FINAL TEST AT LABORATORY
Volumetric and gravimetric methods in the study of corrosion

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. The aluminum plate:
 1. its surface is measured before and after immersing it in NaOH;
 2. was degreased in sodium hydroxide solution;
 3. was involved in the volumetric method of corrosion analysis;
 4. the mass is measured before and after immersing it in NaOH.
  2. Which of the following reactions may be called as of corrosion:
 1. H+ + Zn → H2 + Zn2+;
 2. H+ + Fe → H2 + Fe2+;
 3. ZnO + CO → Zn + CO2;
 4. H2O + HO- + Al → H2 + Al(OH)4-.
  3. In studied corrosion processes:
 1. always the metal changes its oxidation state;
 2. a gas is released at both corrosion of zinc and aluminum;
 3. the metal changes its oxidation state becoming an cation;
 4. sometimes the metal changes its oxidation state.
  4. The zinc plate:
 1. was degreased with sulfuric acid solution;
 2. was involved in the volumetric method of corrosion analysis;
 3. is expected to have approximately the same mass at the end of the semester as at the beginning of it;
 4. was corroded with sulfuric acid solution.
  5. Corrosion of metals:
 1. takes place merely from exposure to moisture in air;
 2. may provide useful raw materials for analysis;
 3. is the protection in time to chemical agents;
 4. is helping in the process of cleaning the metals surfaces.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Metode volumetrice şi gravimetrice în studiul coroziunii

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Coroziunea metalelor:
 1. este de ajutor în procesul de curătare a suprafeţelor metalelor;
 2. poate furniza materii prime utile pentru analiză;
 3. poate fi redusă prin galvanizare;
 4. este protecţia de durată împotriva agenţilor chimici.
  2. În procesele de coroziune studiate:
 1. întotdeauna metalul îşi schimbă starea de oxidare;
 2. atunci când un gaz este eliberat volumul său depinde de cantitatea de metal corodat;
 3. metalul îşi schimbă starea de oxidare pentru a deveni un anion;
 4. un gaz este eliberat la ambele coroziuni ale zincului şi aluminiului.
  3. Care dintre următoarele reacţii pot fi numite ca fiind de coroziune:
 1. H+ + Zn → H2 + Zn2+;
 2. Ni(CO)4 → Ni + CO;
 3. H2O + HO- + Al → H2 + Al(OH)4-;
 4. ZnO + CO → Zn + CO2.
  4. Pentru placa de aluminiu:
 1. a fost degresată în soluţie de hidroxid de sodiu;
 2. a fost corodată în soluţie de hidroxid de sodiu;
 3. suprafaţa i se măsoară înainte şi după imersia în NaOH;
 4. volumul i se măsoară înainte şi după imersia în NaOH.
  5. Pentru placa de zinc:
 1. a fost implicată în metoda volumetrică de analiză a coroziunii;
 2. suprafaţa i se măsoară înainte şi după imersia în H2SO4;
 3. masa este măsurată înainte şi după imersia în H2SO4;
 4. a fost corodată în soluţie de acid sulfuric.

FINAL TEST AT LABORATORY
Volumetric and gravimetric methods in the study of corrosion

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. Corrosion of metals:
 1. is helping in the process of cleaning the metals surfaces;
 2. may provide useful raw materials for analysis;
 3. can be reduced by electroplating;
 4. is the protection in time to chemical agents.
  2. In studied corrosion processes:
 1. always the metal changes its oxidation state;
 2. when a gas is released its volume depends on the amount of metal corroded;
 3. the metal changes its oxidation state becoming an anion;
 4. a gas is released at both corrosion of zinc and aluminum.
  3. Which of the following reactions may be called as of corrosion:
 1. H+ + Zn → H2 + Zn2+;
 2. Ni(CO)4 → Ni + CO;
 3. H2O + HO- + Al → H2 + Al(OH)4-;
 4. ZnO + CO → Zn + CO2.
  4. The aluminum plate:
 1. was degreased in sodium hydroxide solution;
 2. was corroded in sodium hydroxide solution;
 3. its surface is measured before and after immersing it in NaOH;
 4. its volume is measured before and after immersing it in NaOH.
  5. The zinc plate:
 1. was involved in the volumetric method of corrosion analysis;
 2. its surface is measured before and after immersing it in H2SO4;
 3. the mass is measured before and after immersing it in H2SO4;
 4. was corroded with sulfuric acid solution.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Metode volumetrice şi gravimetrice în studiul coroziunii

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Coroziunea metalelor:
 1. este un proces benefic care arată stabilitatea metalelor;
 2. poate furniza materii prime utile pentru analiză;
 3. este de ajutor în procesul de curătare a suprafeţelor metalelor;
 4. poate fi redusă prin galvanizare.
  2. Pentru placa de zinc:
 1. a fost corodată în soluţie de acid sulfuric;
 2. suprafaţa i se măsoară înainte şi după imersia în H2SO4;
 3. a fost implicată în metoda volumetrică de analiză a coroziunii;
 4. volumul i se măsoară înainte şi după imersia în H2SO4.
  3. Pentru placa de aluminiu:
 1. volumul i se măsoară înainte şi după imersia în NaOH;
 2. a fost implicată în metoda gravimetrică de analiză a coroziunii;
 3. suprafaţa i se măsoară înainte şi după imersia în NaOH;
 4. a fost implicată în metoda volumetrică de analiză a coroziunii.
  4. În procesele de coroziune studiate:
 1. atunci când un gaz este eliberat volumul său depinde de cantitatea de metal corodat;
 2. întotdeauna metalul îşi schimbă starea de oxidare;
 3. uneori metalul îşi schimbă starea de oxidare;
 4. un gaz este eliberat la ambele coroziuni ale zincului şi aluminiului.
  5. Care dintre următoarele reacţii pot fi numite ca fiind de coroziune:
 1. H+ + Fe → H2 + Fe2+;
 2. Ni(CO)4 → Ni + CO;
 3. Fe2O3 + CO → Fe + CO2;
 4. H+ + Ni → H2 + Ni2+.

FINAL TEST AT LABORATORY
Volumetric and gravimetric methods in the study of corrosion

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. Corrosion of metals:
 1. is a beneficial process that shows the stability of metals;
 2. may provide useful raw materials for analysis;
 3. is helping in the process of cleaning the metals surfaces;
 4. can be reduced by electroplating.
  2. The zinc plate:
 1. was corroded with sulfuric acid solution;
 2. its surface is measured before and after immersing it in H2SO4;
 3. was involved in the volumetric method of corrosion analysis;
 4. its volume is measured before and after immersing it in H2SO4.
  3. The aluminum plate:
 1. its volume is measured before and after immersing it in NaOH;
 2. was involved in the gravimetric method of corrosion analysis;
 3. its surface is measured before and after immersing it in NaOH;
 4. was involved in the volumetric method of corrosion analysis.
  4. In studied corrosion processes:
 1. when a gas is released its volume depends on the amount of metal corroded;
 2. always the metal changes its oxidation state;
 3. sometimes the metal changes its oxidation state;
 4. a gas is released at both corrosion of zinc and aluminum.
  5. Which of the following reactions may be called as of corrosion:
 1. H+ + Fe → H2 + Fe2+;
 2. Ni(CO)4 → Ni + CO;
 3. Fe2O3 + CO → Fe + CO2;
 4. H+ + Ni → H2 + Ni2+.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Electrodepunerea protectivă a nichelului

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Masa teoretică de nichel depus:
 1. se calculează folosind legea soluţiilor;
 2. se calculează folosind legea electrolizei;
 3. este proporţională cu intensitatea curentului şi timpul şi invers proporţională cu numărul de electroni transferaţi în proces;
 4. se calculează folosind legea gazelor perfecte.
  2. Conductivitatea electrică a soluţiilor de săruri de nichel:
 1. este îmbunătăţită prin adaosuri de săruri;
 2. este relativ mică;
 3. depinde de intensitatea curentului utilizat;
 4. depinde de potenţialul sursei utilizate.
  3. Este de aşteptat ca masa de nichel depus să fie:
 1. proporţională cu lungimea probei;
 2. proporţională cu intensitatea curentului utilizat;
 3. invers proporţională cu timpul de nichelare;
 4. proporţională cu timpul de nichelare.
  4. La nichelare urmatoarele reacţii au avut loc:
 1. la anod (+), în legatură cu piesa de nichel, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 2. la catod (-), în legatură cu piesa metalică, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 3. la densităţi mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinţa de a descărca la anod: O2- - 2e- → O20;
 4. la densităţi mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinţa de a descărca la catod: O2- - 2e- → O20.
  5. Intensitatea curentului:
 1. trebuie sa fie ajustată când se începe experimentul;
 2. afectează numai calitatea depunerii nichelului;
 3. ar trebui sa fie ajustată de către tehnicieni, nu avem nimic de a face acolo;
 4. afectează numai cantitatea de nichel depus.

FINAL TEST AT LABORATORY
Nickel protective electroplating

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. Theoretical mass of nickel deposited:
 1. is calculated using solutions laws;
 2. is calculated using the electrolysis law;
 3. is proportional with the current intensity and time inversely proportional with the number of electrons transferred in the process;
 4. is calculated using perfect gas law.
  2. Electrical conductivity of nickel salts solutions:
 1. is improved by salts additions;
 2. is relatively small;
 3. depends on the intensity of the current used;
 4. depends on the potential of the source used.
  3. It is expected to have a mass of nickel deposited:
 1. proportional with the length of the sample;
 2. proportional with the intensity of the current used;
 3. inversely proportional with the nickel plating time;
 4. proportional with the nickel plating time.
  4. At the nickel plating following reactions took place:
 1. at anode (+), connected with nickel piece, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 2. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 3. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the anode: O2- - 2e- → O20;
 4. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the cathode: O2- - 2e- → O20.
  5. The intensity of the current:
 1. is to be adjusted when the experiment starts;
 2. affect only the quality of the nickel deposition;
 3. should be adjusted by the technicians, we have nothing to do there;
 4. affect only the quantity of the nickel deposition.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Electrodepunerea protectivă a nichelului

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Conductivitatea electrică a soluţiilor de săruri de nichel:
 1. depinde de potenţialul sursei utilizate;
 2. este îmbunătăţită prin adaosuri de săruri;
 3. este relativ mică;
 4. este relativ mare.
  2. Intensitatea curentului:
 1. afectează numai cantitatea de nichel depus;
 2. afectează atât calitatea cât şi cantitatea nichelului depus;
 3. nu afectează nici calitatea nici cantitatea nichelului depus;
 4. pentru o depunere de calitate depinde de suprafaţa probei.
  3. La nichelare urmatoarele reacţii au avut loc:
 1. la anod (+), în contact cu piesa de nichel, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 2. la densităţi mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinţa de a descărca la catod: O2- - 2e- → O20;
 3. la catod (-), în contact cu piesa metalică, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 4. la densităţi mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinţa de a descărca la anod: O2- - 2e- → O20.
  4. Este de aşteptat ca masa de nichel depus să fie:
 1. mai mică decât cea teoretică calculată;
 2. invers proporţională cu intensitatea curentului utilizat;
 3. invers proporţională cu suprafaţa probei;
 4. proporţională cu lungimea probei.
  5. Masa teoretică de nichel depus:
 1. se calculează folosind legea electrolizei;
 2. se calculează folosind legea acţiunii maselor;
 3. se calculează folosind conservarea numărului de atomi pentru fiecare element;
 4. este proporţională cu intensitatea curentului şi timpul şi invers proporţională cu numărul de electroni transferaţi în proces.

FINAL TEST AT LABORATORY
Nickel protective electroplating

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. Electrical conductivity of nickel salts solutions:
 1. depends on the potential of the source used;
 2. is improved by salts additions;
 3. is relatively small;
 4. is relatively high.
  2. The intensity of the current:
 1. affect only the quantity of the nickel deposition;
 2. affect both quality and quantity of the nickel deposition;
 3. does not affect the quality nor the quantity of the nickel deposition;
 4. for a quality deposition, it depends on the surface of the sample.
  3. At the nickel plating following reactions took place:
 1. at anode (+), connected with nickel piece, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 2. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the cathode: O2- - 2e- → O20;
 3. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 4. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the anode: O2- - 2e- → O20.
  4. It is expected to have a mass of nickel deposited:
 1. lower than the calculated theoretical one;
 2. inversely proportional with the intensity of the current used;
 3. inversely proportional with the surface of the sample;
 4. proportional with the length of the sample.
  5. Theoretical mass of nickel deposited:
 1. is calculated using the electrolysis law;
 2. is calculated using law of mass action;
 3. is calculated using the conservation of the number of atoms for each element law;
 4. is proportional with the current intensity and time inversely proportional with the number of electrons transferred in the process.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Electrodepunerea protectivă a nichelului

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Conductivitatea electrică a soluţiilor de săruri de nichel:
 1. depinde de intensitatea curentului utilizat;
 2. este relativ mică;
 3. este redusă prin adaosuri de săruri;
 4. este relativ mare.
  2. Intensitatea curentului:
 1. nu afectează nici calitatea nici cantitatea nichelului depus;
 2. se calculează după efectuarea experimentului;
 3. afectează numai cantitatea de nichel depus;
 4. trebuie sa fie calculată înainte de a începe experimentul.
  3. Este de aşteptat ca masa de nichel depus să fie:
 1. invers proporţională cu intensitatea curentului utilizat;
 2. invers proporţională cu suprafaţa probei;
 3. mult mai mică decât cea teoretică calculată;
 4. proporţională cu timpul de nichelare.
  4. La nichelare urmatoarele reacţii au avut loc:
 1. la catod (-), în legatură cu piesa metalică, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 2. la anod (+), în contact cu piesa de nichel, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 3. la anod (+), în legatură cu piesa de nichel, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 4. la catod (-), în contact cu piesa metalică, Ni2+ + 2e- → Ni0.
  5. Masa teoretică de nichel depus:
 1. se calculează folosind legea electrolizei;
 2. se calculează folosind conservarea numărului de atomi pentru fiecare element;
 3. se calculează folosind legea soluţiilor;
 4. se calculează folosind legea conservării energiei.

FINAL TEST AT LABORATORY
Nickel protective electroplating

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. Electrical conductivity of nickel salts solutions:
 1. depends on the intensity of the current used;
 2. is relatively small;
 3. is reduced by salts additions;
 4. is relatively high.
  2. The intensity of the current:
 1. does not affect the quality nor the quantity of the nickel deposition;
 2. is to be calculated after conducting the experiment;
 3. affect only the quantity of the nickel deposition;
 4. is to be calculated before to start the experiment.
  3. It is expected to have a mass of nickel deposited:
 1. inversely proportional with the intensity of the current used;
 2. inversely proportional with the surface of the sample;
 3. much lower than the calculated theoretical one;
 4. proportional with the nickel plating time.
  4. At the nickel plating following reactions took place:
 1. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 2. at anode (+), connected with nickel piece, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 3. at anode (+), connected with nickel piece, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 4. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni2+ + 2e- → Ni0.
  5. Theoretical mass of nickel deposited:
 1. is calculated using the electrolysis law;
 2. is calculated using the conservation of the number of atoms for each element law;
 3. is calculated using solutions laws;
 4. is calculated using the conservation of the energy law.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Electrodepunerea protectivă a nichelului

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Conductivitatea electrică a soluţiilor de săruri de nichel:
 1. depinde de potenţialul sursei utilizate;
 2. este relativ mică;
 3. este redusă prin adaosuri de săruri;
 4. depinde de intensitatea curentului utilizat.
  2. Intensitatea curentului:
 1. nu afectează nici calitatea nici cantitatea nichelului depus;
 2. pentru o depunere de calitate depinde de suprafaţa probei;
 3. se calculează după efectuarea experimentului;
 4. afectează atât calitatea cât şi cantitatea nichelului depus.
  3. Masa teoretică de nichel depus:
 1. este proporţională cu intensitatea curentului şi timpul şi invers proporţională cu numărul de electroni transferaţi în proces;
 2. se calculează folosind conservarea numărului de atomi pentru fiecare element;
 3. se calculează folosind legea conservării energiei;
 4. se calculează folosind legea electrolizei.
  4. Este de aşteptat ca masa de nichel depus să fie:
 1. proporţională cu intensitatea curentului utilizat;
 2. mai mare decât cea teoretică calculată;
 3. proporţională cu timpul de nichelare;
 4. mult mai mică decât cea teoretică calculată.
  5. La nichelare urmatoarele reacţii au avut loc:
 1. la anod (+), în legatură cu piesa de nichel, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 2. la densităţi mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinţa de a descărca la anod: O2- - 2e- → O20;
 3. la catod (-), în legatură cu piesa metalică, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 4. la densităţi mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinţa de a descărca la catod: O2- - 2e- → O20.

FINAL TEST AT LABORATORY
Nickel protective electroplating

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. Electrical conductivity of nickel salts solutions:
 1. depends on the potential of the source used;
 2. is relatively small;
 3. is reduced by salts additions;
 4. depends on the intensity of the current used.
  2. The intensity of the current:
 1. does not affect the quality nor the quantity of the nickel deposition;
 2. for a quality deposition, it depends on the surface of the sample;
 3. is to be calculated after conducting the experiment;
 4. affect both quality and quantity of the nickel deposition.
  3. Theoretical mass of nickel deposited:
 1. is proportional with the current intensity and time inversely proportional with the number of electrons transferred in the process;
 2. is calculated using the conservation of the number of atoms for each element law;
 3. is calculated using the conservation of the energy law;
 4. is calculated using the electrolysis law.
  4. It is expected to have a mass of nickel deposited:
 1. proportional with the intensity of the current used;
 2. higher than the calculated theoretical one;
 3. proportional with the nickel plating time;
 4. much lower than the calculated theoretical one.
  5. At the nickel plating following reactions took place:
 1. at anode (+), connected with nickel piece, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 2. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the anode: O2- - 2e- → O20;
 3. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 4. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the cathode: O2- - 2e- → O20.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Electrodepunerea protectivă a nichelului

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Conductivitatea electrică a soluţiilor de săruri de nichel:
 1. este redusă prin adaosuri de săruri;
 2. depinde de potenţialul sursei utilizate;
 3. este îmbunătăţită prin adaosuri de săruri;
 4. este relativ mică.
  2. Este de aşteptat ca masa de nichel depus să fie:
 1. invers proporţională cu suprafaţa probei;
 2. mult mai mică decât cea teoretică calculată;
 3. mult mai mare decât cea teoretică calculată;
 4. proporţională cu intensitatea curentului utilizat.
  3. La nichelare urmatoarele reacţii au avut loc:
 1. la catod (-), în legatură cu piesa metalică, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 2. la anod (+), în contact cu piesa de nichel, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 3. la catod (-), în contact cu piesa metalică, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 4. la anod (+), în legatură cu piesa de nichel, Ni2+ + 2e- → Ni0.
  4. Intensitatea curentului:
 1. trebuie sa fie calculată înainte de a începe experimentul;
 2. afectează atât calitatea cât şi cantitatea nichelului depus;
 3. afectează numai cantitatea de nichel depus;
 4. se calculează după efectuarea experimentului.
  5. Masa teoretică de nichel depus:
 1. se calculează folosind legea conservării energiei;
 2. se calculează folosind conservarea numărului de atomi pentru fiecare element;
 3. se calculează folosind legea gazelor perfecte;
 4. este proporţională cu intensitatea curentului şi timpul şi invers proporţională cu numărul de electroni transferaţi în proces.

FINAL TEST AT LABORATORY
Nickel protective electroplating

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. Electrical conductivity of nickel salts solutions:
 1. is reduced by salts additions;
 2. depends on the potential of the source used;
 3. is improved by salts additions;
 4. is relatively small.
  2. It is expected to have a mass of nickel deposited:
 1. inversely proportional with the surface of the sample;
 2. much lower than the calculated theoretical one;
 3. much higher than the calculated theoretical one;
 4. proportional with the intensity of the current used.
  3. At the nickel plating following reactions took place:
 1. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 2. at anode (+), connected with nickel piece, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 3. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni2+ + 2e- → Ni0;
 4. at anode (+), connected with nickel piece, Ni2+ + 2e- → Ni0.
  4. The intensity of the current:
 1. is to be calculated before to start the experiment;
 2. affect both quality and quantity of the nickel deposition;
 3. affect only the quantity of the nickel deposition;
 4. is to be calculated after conducting the experiment.
  5. Theoretical mass of nickel deposited:
 1. is calculated using the conservation of the energy law;
 2. is calculated using the conservation of the number of atoms for each element law;
 3. is calculated using perfect gas law;
 4. is proportional with the current intensity and time inversely proportional with the number of electrons transferred in the process.

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Electrodepunerea protectivă a nichelului

Nu utilizaţi această hârtie pentru a da răspunsurile!
Vă rog decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte.
La fiecare întrebare există cel puţin un răspuns corect şi unul greşit.

  1. Este de aşteptat ca masa de nichel depus să fie:
 1. invers proporţională cu timpul de nichelare;
 2. invers proporţională cu suprafaţa probei;
 3. mai mică decât cea teoretică calculată;
 4. mai mare decât cea teoretică calculată.
  2. La nichelare urmatoarele reacţii au avut loc:
 1. la catod (-), în legatură cu piesa metalică, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 2. la anod (+), în contact cu piesa de nichel, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 3. la densităţi mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinţa de a descărca la catod: O2- - 2e- → O20;
 4. la anod (+), în legatură cu piesa de nichel, Ni2+ + 2e- → Ni0.
  3. Masa teoretică de nichel depus:
 1. se calculează folosind legea conservării energiei;
 2. este proporţională cu intensitatea curentului şi timpul şi invers proporţională cu numărul de electroni transferaţi în proces;
 3. se calculează folosind conservarea numărului de atomi pentru fiecare element;
 4. se calculează folosind legea electrolizei.
  4. Conductivitatea electrică a soluţiilor de săruri de nichel:
 1. este îmbunătăţită prin adaosuri de săruri;
 2. este redusă prin adaosuri de săruri;
 3. este relativ mică;
 4. depinde de potenţialul sursei utilizate.
  5. Intensitatea curentului:
 1. pentru o depunere de calitate depinde de suprafaţa probei;
 2. se calculează după efectuarea experimentului;
 3. trebuie sa fie ajustată când se începe experimentul;
 4. trebuie sa fie calculată înainte de a începe experimentul.

FINAL TEST AT LABORATORY
Nickel protective electroplating

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
At each question it exists at least one correct and one wrong answer.

  1. It is expected to have a mass of nickel deposited:
 1. inversely proportional with the nickel plating time;
 2. inversely proportional with the surface of the sample;
 3. lower than the calculated theoretical one;
 4. higher than the calculated theoretical one.
  2. At the nickel plating following reactions took place:
 1. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 2. at anode (+), connected with nickel piece, Ni0 - 2e- → Ni2+;
 3. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the cathode: O2- - 2e- → O20;
 4. at anode (+), connected with nickel piece, Ni2+ + 2e- → Ni0.
  3. Theoretical mass of nickel deposited:
 1. is calculated using the conservation of the energy law;
 2. is proportional with the current intensity and time inversely proportional with the number of electrons transferred in the process;
 3. is calculated using the conservation of the number of atoms for each element law;
 4. is calculated using the electrolysis law.
  4. Electrical conductivity of nickel salts solutions:
 1. is improved by salts additions;
 2. is reduced by salts additions;
 3. is relatively small;
 4. depends on the potential of the source used.
  5. The intensity of the current:
 1. for a quality deposition, it depends on the surface of the sample;
 2. is to be calculated after conducting the experiment;
 3. is to be adjusted when the experiment starts;
 4. is to be calculated before to start the experiment.