bw Botswana
0.38907127.0.0.1 localhost 168.167.134.82 gamma8.gov.bw
1.6827241.223.141.83
2.10536641.138.78.21
3.10557841.223.141.80
4.10559641.223.141.84
5.10821941.138.78.17